CYKLISTICKÁ STEZKA BRNO-VÍDEŇ


Historie

Myšlenka propojit Brno s Vídní cyklistickou trasou, která by cyklisty chránila před automobily a zároveň zpřístupnila zajímavá místa, kulturní památky a přírodní hodnoty jižní Moravy, vznikla již velmi dávno; v podobě zelené dálnice se objevovala již ve vizích a ekologických programech Zeleného kruhu v Brně. Po roce 1990 se u nás cykloturistika a sportovní ježdění začaly rychle rozvíjet a zájemci také mohli využít možnosti cestovat na kole do sousední země (oblíbenou se stala zejména cyklotrasa kolem Dunaje). Čeští cyklisté tak mohli v praxi porovnat, jak evropská města podporují cyklistickou dopravu. V roce 1992 schválilo brněnské zastupitelstvo (na popud zastupitelů za Stranu zelených) koncepci budování cyklistických stezek v Brně - ta počítala s vedením dálkových cyklotras podél řek Svratky a Svitavy. V roce 1894 promítl schválený územní plán města Brna tuto koncepci do území a základní kostra cyklistických tras, navržená a zpracovaná skupinou nadšenců kolem občanského sdružení Bicybo, se stala součástí plánovaného dopravního systému města (vzápětí se ovšem ukázalo, že příprava a budování cyklistických stezek není rozhodně jednoduchou záležitostí). Zvláštností projektu bylo, že se realizoval na trase více než šedesátikilometrové, na území tří okresů a v katastrech čtrnácti měst a obcí. Záměr vzešel z konceptu Euro-Velo (evropská síť cyklotras), a to jako úsek tzv. Jantarové stezky, vedoucí z Polska přes ČR a Rakousko k pobřeží Jadranu. K úspěchu akce bylo třeba získat co největší podporu projektu na místní úrovni. V počátcích projektu byly aktivní okresní úřady Brno-venkov a Brno, Útvar hlavního architekta města Brna a starosta města Židlochovice. Bylo však zřejmé, že by celý projekt měl garantovat jeden subjekt, organizačně schopný nejen zvládnout úřadování projektu Phare, ale také disponující co nejlepšími znalostmi místních podmínek. Myšlenka založit sdružení obcí a měst na trase vznikla v roce 1995. Zásadní práci při jeho vzniku odvedl tehdejší starosta Židlochovic Libor Šrámek, který přesvědčil ostatní starosty obcí na trase k účasti na projektu; sdružení, které založily v roce 1996 tři obce a k němuž se posléze připojilo (po počátečním váhání) i brněnské zastupitelstvo, schválilo příspěvky ve výši 2 Kč na obyvatele ročně. Připojení Brna tak přineslo projektu určité finanční zázemí. Postupně přistoupily další obce.


Popis projektu

Sdružení Cyklistická stezka Brno-Vídeň si jako svůj hlavní cíl v roce 1996 stanovilo vyznačit přes 60 km trasy a vybudovat asi 9 km nových úseků tam, kde by jinak cyklisté museli jet po frekventovaných komunikacích první a druhé třídy. Trasa vede z Brna přes Rebešovice, Opatovice, Blučinu, Židlochovice, Žabčice, Přísnotice, Vranovice, Pasohlávky, Brod nad Dyjí, Novosedly, Nový Přerov, Hevlín, kde je přechod do Rakouska. Nabízí cyklistům z Brna komfortní výjezd z města, protože mohou po samostatné cyklostezce vyjet téměř z centra města (od haly Rondo) až k obci Rebešovice. Kolem říčky Césavy je poté vede samostatná stezka až do Židlochovic. Z Židlochovic se do Žabčic samostatná stezka vyhýbá úseku silnice první třídy a od Nového Přerova do Hevlína pak využívá bývalou signálku podél hranic, úzkou asfaltovou komunikaci. Na celé trase je ještě několik nedořešených úseků. Protože sdružení od svých počátků usilovalo nejen o vyznačení cyklostezky, ale také o její propagaci, pořádaly obce na trase plánované cyklostezky vždy v červnu (od roku 1997) propagační jízdu. Na peloton cyklistů jedoucí z Brna čekali v obcích cyklisté místní, kteří se přidávali k jízdě do další obce. V roce 1999 se této akce účastnilo přes 100 cyklistů; probíhala intenzivní příprava na realizaci projektu. Bylo třeba vyřešit majetkoprávní vztahy a získat stavební povolení pro nově budované úseky (aktivně se zapojily obce ve svých katastrech). Obec Rebešovice nevstoupila do sdružení - několik vlastníků polní cesty, na které měla být stezka postavena, s plánem stezky nesouhlasilo. Dlouhodobě neúspěšné jednání s vlastníky i obcí Rebešovice bylo kritickou zkouškou celého projektu. Bez úseku z Modřic do Rebešovic by cyklisté museli absolvovat několikakilometrovou zajížďku po silnici a ohrožena byla rovněž podpora z EU. Všechny tyto překážky se podařilo vyřešit jedině díky osobnímu jednání starostů sdružených obcí. Pozemky vykoupilo sdružení Cyklistická stezka Brno-Vídeň, a úsek se stavěl na podzim roku 2000 jako poslední. Do sdružení rovněž nevstoupila obec Ivaň. V katastru obce se zatím nebudoval žádný nový úsek, problémem zůstává péče o značení cyklistické stezky, spolupráce při rozvoji služeb na trase a také například spoluúčast při vydávání společných propagačních a informačních materiálů. Ve druhé polovině roku 1999 bylo definitivně rozhodnuto o přidělení prostředků z Phare a sdružení organizovalo ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, a.s., výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na konci roku byla podepsána smlouva se společností Silnice Znojmo, a.s.
Rok 2000 byl pro sdružení zatím nejtěžším a nejvýznamnějším rokem. Probíhala stavba stezky, která byla plánována na 12 měsíců a musela být v roce 2000 ukončena.

S podporou Fondu malých projektů CBC Phare vydalo sdružení informační mapku stezky z Brna do Laa v českoněmecké verzi. Materiál se setkal s takovým ohlasem veřejnosti, že se všech 5 000 výtisků rozdalo již před slavnostním otevřením stezky.


V roce 2000 pořádalo sdružení dvě hlavní akce:Priority sdružení pro rok 2001

V roce 2001 čeká sdružení předávka všech vybudovaných úseků cyklostezky a značení do vlastnictví obcí, které se ve smlouvě o sdružení k péči o stezku zavázaly. Původní cíl byl sice splněn, ale protože se v průběhu stavby (a zejména při pořádání společných akcí) ukázalo, jak je spolupráce obcí přínosná, dohodly se sdružené obce, že budou i dále spolupracovat a pro rok 2001 připravily hlavní cíle sdružení.


Spolupráce


Silné stránky


Slabé stránky


Ohrožení


Příležitosti


Závěr

Díky několika svým rysům je projekt na území ČR jedinečným: jde totiž o úsek, který má v části dálkové cyklotrasy Euro-velo (Jantarová stezka) také pečovatelské subjekty (obce se smluvně zavázaly vybudovanou stezku pře vzít a udržovat). Představitelé obcí vnímají odpovědnost za vybudovanou stezku, očekávají z ní prospěch - proto se také budou snažit podporovat turistické atraktivity obce, služby pro cykloturisty, levné ubytování i další infrastrukturu pro šetrnou turistiku. Projekt tak naplňuje hned několik priorit Programu rozvoje Brněnského kraje: rozvoj šetrné turistiky, podporu malého a středního podnikání rozvojem služeb na trase a je rovněž jedním z konkrétních projektů přeshraniční spolupráce v regionu jižní Morava, Dolní Rakousko. Po úspěšném dokončení první etapy stavby z prostředků Phare se nyní starostové obcí nebojí pouštět se do dalších vylepšení a vyznačování místních okruhů stezky. Na příkladech (města Židlochovice a obce Pasohlávky, která již dlouhodobě pracuje na značení a propagaci cyklistických okruhů okolo Novomlýnských nádrží) se mohou starostové dalších obcí učit využívat vnitřní i vnější finanční zdroje pro rozvoj svých obcí.


Nositel

Sdružení obcí a měst Cyklistická stezka Brno-Vídeň Kontaktní osoby: Ing. Libor Šrámek - tajemník sdružení (tel.: 0602/877701) JUDr. Hana Kratochvílová, předsedkyně sdružení, starostka města Židlochovice (tel.: 4723 3715, 0604/290301) Ing. Jana Drápalová, místopředsedkyně sdružení, členka zastupitelstva města Brna, koordinátorka projektů ČSOP v Brně (tel.: 05/4221 8353) e-mail: jana.drapalova@ecn.cz


Co je nového?