Místní Agenda 21 v Českém Krumlově – Centrum environmentálních informací a služeb Šípek


Nositel projektu

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šípek
Masná 131, 381 01 Český Krumlov, tel., fax: 0337 / 70 46 20, e-mail: petr.resch@ckrf.ckrumlov.cz
Kontaktní osoba: Petr Resch

Místo

Český Krumlov

Oblast

Strategické plánování za účasti veřejnosti

Historie

V roce 1997 odstartoval projekt ”Strategické plánování (místní Agenda 21) a ukazatele trvale udržitelného rozvoje v Českém Krumlově” částí týkající se strategického plánování. Části projektu týkající se indikátorů trvale udržitelného rozvoje byly zpočátku odloženy až do doby, než bude známo definitivní znění strategického plánu. Toto znění do dnešního vykrystalizovalo a vedoucí jednotlivých realizačních týmů nyní společně z celé řady námětů jak od odborníků, tak veřejnosti vybírají ty indikátory, které mají největší vypovídací hodnotu.

V lednu 1998 byla dokončena teoretická část strategického plánování – formulace cílů trvale udržitelného rozvoje, SWOT analýza města a byly také určeny strategické oblasti rozvoje. V květnu až červnu 1998 proběhla série setkání s veřejností nazvaných Fórum občanů, během nichž se mohli občané zapojit do plánování udržitelného rozvoje města Český Krumlov. Dnes je Strategický plán výchozím dokumentem pro rozhodování městského zastupitelstva.

V průběhu roku 1999 vznikla v rámci spolupráce mezi ZO ČSOP Šípek, městským úřadem Český Krumlov, OkÚ Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem myšlenka založit Kancelář MA 21.

V prosinci 1999 podepsaly zmíněné subjekty smlouvu a myšlenka byla uskutečněna: vzniklo Centrum environmentálních informací a služeb Šípek, které funguje od května 2000. CEIS provozuje a metodicky řídí ZO ČSOP Šípek, finančně jej zabezpečují MěÚ Český Krumlov a nyní již jenom částečně OkÚ Český Krumlov. O prostorové a materiální zabezpečení se stará Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. K tomu, aby mohli občané průběžně vyjadřovat své náměty k podobě strategického plánu, a to zejména ve vztahu k životnímu prostředí, by měla v budoucnu sloužit pravidelná platforma – ”Zelené fórum občanů".

Popis procesu

V současné době je již Strategický plán rozvoje města, jako nástroj implementace principů trvalé udržitelnosti neustále doplňován a přizpůsobován nově vzniklým skutečnostem. Pro tuto činnost vzniklo 8 realizačních týmů pro jednotlivé oblasti (A:územní rozvoj a doprava, B: zdraví, vzdělání, sociální péče, volný čas, C: správa města, společenské vztahy, D: prosperita, hospodářský rozvoj, ekonomika E: ochrana památek, kulturní dědictví F: turistika, vnější vztahy, G: životní prostředí, H: kultura ). Týmy tvoří zástupci města, okresního úřadu, neziskových organizací a nezávislých odborníků; scházejí se přibližně jednou měsíčně. Jejich synergii zajišťuje Strategický tým, který má 18 členů v němž pracují zástupci jednotlivých realizačních týmů a vedení radnice. Ten se schází 6x do roka. V případech, kdy realizační tým projednává nějakou záležitost přesahující do ”kompetence” jiného realizačního týmu, sejdou se oba dotčené realizační týmy na společném jednání a situaci řeší společně. Své výsledky pak předkládají Strategickému týmu, zajišťujícímu mj. také celistvost přístupu k dané problematice. Ten poté může změnu Strategického plánu města navrhnout ke schválení zastupitelstvu. Realizační týmy se inspirují názory občanů – jsou zjišťovány různými způsoby, od letáků distribuovaných do schránek občanů až po přímou účast občanů na zasedání realizačního týmu. Názory občanů rovněž shromažďuje sekretariát procesu místní Agendy 21 – CEIS Šípek.

Centrum environmentálních informací a služeb Šípek zajišťuje nebo se podílí na těchto aktivitách:

Partneři

Hlavními organizacemi zapojenými do procesu místní Agendy 21 jsou:

Přesto, že spolupráce jednotlivých sektorů (místní správa, občanský sektor a podnikatelský sektor) probíhá úspěšně, je zřejmé, že místní správa musí často přehodnocovat názor, že by se věci měly řešit ”na vedoucích místech”. Obecně lze však městský i okresní úřad označit za velmi ochotné k tomuto druhu spolupráce a v porovnání se situací běžnou v jiných městech lze označit Český Krumlov v tomto směru za pokrokový.

Silné stránky

Slabé stránky

Způsoby financování aktivit spojených s procesem

Na příkladu CEIS Šípek, jehož myšlenka vzešla právě z procesu místní Agendy 21, se můžeme přesvědčit, jak se na financování podílejí všechny zúčastněné organizace: ZO ČSOP Šípek zajišťuje a platí pracovníka kanceláře, Městský úřad Český Krumlov přispěl na provoz CEIS částkou 160 000,- Kč. Okresní úřad Český Krumlov vzhledem ke skutečnosti, že v příštím roce zanikne, podporoval CEIS v provádění konkrétních projektů. Českokrumlovský rozvojový fond zase poskytl prostory pro kancelář na strategickém místě v centru města. Na další činnost, která se bezprostředně nedotýká procesu místní Agendy 21, si CEIS Šípek získává prostředky prostřednictvím grantů a chová se jako standardní nestátní nezisková organizace.

Politická podpora procesu

Proces má podporu ze strany radnice i okresního úřadu. Radnice již přenesla některé své kompetence na proces místní Agendy 21, a tak se nyní daří ovlivňovat v omezené míře i rozpočet města. Okresní i městský úřad podporuje proces finančně. Veškerá rozhodnutí Městského úřadu by měla být v souladu s principy trvalé udržitelnosti, protože součástí rozhodovacích procesů je Strategický plán.

Strategický dokument

Strategický plán města Český Krumlov byl již přijat a nyní je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje dále pozměňován tak, aby mohl reagovat na měnící se situaci ve městě. Vzhledem k nepříliš silnému zájmu ze strany neorganizované veřejnosti o tuto problematiku jsou náměty ze strany veřejnosti podávány především ze strany organizované veřejnosti (občanských iniciativ).


Co je nového?