ZAPOJENÍ OBČANŮ OBCE DO SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ ZA POMOCI DĚTÍ MÍSTNÍ ZŠ


Oblast

Třídění tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO), zamezení jeho spalování v domácích topeništích, předcházení vzniku černých skládek, využití tříděného odpadu.


Historie

Na začátku byl záměr obecního zastupitelstva nabídnout občanům levný a pohodlný způsob likvidace TKO, který by byl alternativou stále více praktikovaného spalování tohoto odpadu v domácích topeništích. Po ukončení soustavného topení v kotlích na tuhá paliva v souvislosti s přechodem na plyn se stará topeniště stala svéráznými spalovnami TKO. Spalování odpadů navíc probíhalo za horších podmínek než předtím: bez přítomnosti klasických paliv za nižších teplot a při malém tahu komína. Současně se projevil vliv zvýšeného podílu plastů, hlavně z obalů potravin a spotřebního zboží. Tyto okolnosti přispěly k tomu, že vliv plynofikace na čistotu ovzduší v obci byl menší, než se očekávalo. Po konzultacích zástupce obecního úřadu s občanským sdružením Vita z Ostravy se jako největší problém jevilo přesvědčit ke změně ty, kteří byli celá léta zvyklí v kamnech spalovat vše, co už nepotřebují a co aspoň trochu hoří. Obecní zastupitelstvo přijalo nový systém nakládání s TKO. Občané mají možnost dvakrát ročně odevzdat nebezpečný a velkoobjemný odpad do mobilních sběren. Dále mohou separovat plasty do 80litrových pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě. Svoz separovaného plastu je prováděn v intervalu 2-3 měsíců. Ostatní odpad je odvážen žetonovým systémem (na naplněnou 110litrovou popelnici občané připevní žeton). Poplatky za odvoz a likvidaci TKO jsou rozděleny do dvou částí: platba za žetony s povinným odběrem minimálně šesti žetonů ročně a paušální pevná částka za každého obyvatele domácnosti. Paušální platba slouží k úhradě separovaného sběru odpadů. Uvedená technicko-organizační opatření vyřešila mnoho problémů, toho zásadního se ale dotkla jen málo. Jednalo se o ochotu lidí separovat svůj domovní odpad a přestat ho pálit v kotli. Bez patřičné osvěty by tak celý projekt skončil neúspěchem. Jako nejvhodnější propagátoři a školitelé byly zvoleny děti místní ZŠ. Roli přitom hrála dosavadní dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Potřebné odborné a speciální znalosti a vybavení zajistila Vita. První kontakt mezi Vitou a školou iniciovala ekologická komise zastupitelstva, která i v dalším průběhu garantovala projekt ze strany veřejné správy.


Popis projektu Cílem projektu je zajistit zapojení občanů do systému separovaného sběru TKO. Použité prostředky:


Partneři


Slabé stránky


Silné stránky


Financování

Řešitelé projektu pracují bez nároku na odměnu. Aktivity dětí ve škole i v ekokroužku jsou financovány z rozpočtu školy, který byl pro tyto účely zvýšen zastupitelstvem o 5 000 Kč ročně. Údaje rozpočtu obce týkající se nakládání s odpady v roce 2000: výdaje na sběr, svoz, likvidaci - 150 000 Kč příjmy od občanů - 90 000 Kč rozdíl (dotace z rozpočtu) - 60 000 Kč Zavedením separace se náklady obce nezvýšily (v roce 1998 - také 150 000 Kč). Úroveň a kvalita služeb přitom vzrostla.


Politická podpora projektu

Celý proces byl iniciován ekologickou komisí zastupitelstva a je tímto orgánem i nadále podporován. Naopak neúspěšné byly pokusy prosadit v zastupitelstvu tvrdší přístup k znečišťovatelům. O projekt se živě zajímali i pracovníci Okresního úřadu - odboru životního prostředí, ovšem bez jakéhokoli dalšího využi tí v praxi obcí v okrese. Souvislosti K projektu neexistuje žádný rámcový dokument. Jedná se spíše o soubor dílčích aktivit spojených stejným cílem - zajistit lepší životní prostředí všem obyvatelům obce Mokré Lazce. Zkušenosti z realizace výše uvedeného projektu byly poskytnuty všem zájemcům a některé ze zásad praktikovaných v tomto projektu se uplatnily při tvorbě strategických plánovacích dokumentů, které vznikají koncem roku 2000 v opavském regionu: Program rozvoje Opavska, Program rozvoje města Opavy, Program rozvoje obcí mikroregionu Matice slezské, Program rozvoje obcí Hlučínska.


Prvky udržitelnosti
Enviromentální


Ekonomické


Sociální


Nositel projektu

Obecní úřad Mokré Lazce, stavební a ekologická komise Jiří Krist, tel.: 0604/230 302, e-mail: jiri.krist@cmail.cz Základní škola Mokré Lazce ředitelka Vlasta Vlčková, Eva Cenková


Místo

Obec Mokré Lazce, okres Opava Mokré Lazce mají 1 070 obyvatel. Vesnice leží 10 km východně od Opavy, na hlavním tahu směrem na Ostravu.


Co je nového?