MÍSTNÍ AGENDA 21 V CHKO ČESKÝ KRAS


Oblast

Ochrana životního prostředí, spolupráce s obcemi na řešení problémů souvisejících s těžbou vápence a spolupráce v oblasti rozvoje jednotlivých obcí.


Historie

Agenda 21 v Českém krasu (tedy nejen v CHKO) je rozvíjena jako pilotní projekt již od roku 1998, kdy za podpory MŽP vznikly první koncepční dokumenty o místní Agendě 21. Na území CHKO byly provedeny průzkumy mínění občanů, podnikatelů i starostů a proběhly společné kulaté stoly s aktivními místními samosprávami. Doposud se uskutečnilo přibližně 10 kulatých stolů pro starosty a zástupce obcí, akce pro školy, pravidelně probíhají diskusní setkání k činnosti podnikatelů a podniků, uskutečnil se také mezinárodní pobyt a workshop expertů ke strategii alternativního rozvoje území.


Popis projektu

Proces implementace místní Agendy 21 je koordinován Řídícím výborem pro Agendu 21. Na jeho činnosti se podílela Agentura Koniklec, Správa CHKO Český kras, zástupci obcí a Sdružení přátel Českého krasu. Sdružení přátel Českého krasu je občanským sdružením, které vzniklo s cílem zapojit do procesu místní Agendy 21 podnikatelský i občanský sektor. Podněty pro svou práci čerpal Řídící výbor ze sociologického průzkumu z roku 1998 a z ankety mezi starosty místních obcí. Řídící výbor nyní pracuje na vizi trvale udržitelného rozvoje pro CHKO Český kras. Ta by měla být dokončena do konce roku 2000. Na tuto vizi pak naváže Strategie rozvoje CHKO Český kras. Současně probíhá i informační kampaň o místní Agendě 21. Ta je zaměřena na školy a také na starosty jednotlivých obcí. Pro starosty jsou rovněž organizována školení o fundraisingu, komunikaci apod. Na území CHKO se nachází několik vápencových lomů, v rámci projektu se ze zástupci těžařů podařilo dohodnout principy dobré koexistence zájmů ochranářů i těžařů; podařilo se například dosáhnout vyhlášení rezervace v těžební oblasti jednoho z lomů výměnou za dotěžení jiného lomu v méně ekologicky cenné oblasti. Projekt čerpá ze zahraničních zkušeností a dále je distribuuje. Jedním z distribučních kanálů jsou i internetové stránky na téma Agendy 21 (www.agenda21.cz). V rámci tohoto projektu se podařilo označit snadno identifikovatelnými samolepkami obchody, které nabízejí ekologicky šetrné výrobky. Správa CHKO vydala také několik publikací vztahujících se k tématu místní Agendy 21, čímž naplňuje svůj výukový program (zejména pro žáky i učitele), který je zaměřen na výchovu k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a udržitelnému životu. Středním školám působícím v regionu nabídli organizátoři účast na budoucím strategickém plánování.


Partneři

Hlavními organizacemi zapojenými do procesu místní Agendy 21 jsou:
Mezisektorová spolupráce na implementaci místní Agendy 21 je na dobré úrovni, a to díky myšlence založení Sdružení přátel Českého krasu. Toto občanské sdružení je místem pro výměnu názoru mezi místní správou, podnikateli a veřejností (zástupci všech tří sektorů jsou také jeho členy). Na půdě Sdružení, jehož členem se může stát každý zájemce, se projednávají zamýšlené akce. Dialog je motivován snahou ohladit případné třecí plochy už před realizací jednotlivých opatření. Zároveň tak vzniká i model místního fundraisingu. Ten je založen na předpokladu, že podnikatelé, kteří jsou členy Sdružení, raději přispějí na konkrétní a předem prodiskutovanou akci, u níž lze přepokládat viditelné výsledky. Tímto způsobem se již podařilo získat prostředky pro výzkum veřejného mínění.


Silné stránky


Slabé stránky


Financování

Peníze na aktivity spojené s projektem jsou získávány v převážné většině z grantů. Například Nadace Partnerství poskytla prostředky na návštěvu skupiny zahraničních expertů, kteří se pokusili předat zkušenosti ze zahraničí a nestranně doporučit další kroky. Na podobné projekty poskytly prostředky také Nadace VIA a Landscape Stewardship Exchange Labrador Foundation z USA. Velké naděje jsou vkládány do Sdružení přátel Českého krasu, které by se mělo v budoucnu stát také zdrojem financí - a to formou místního fundraisingu.


Politická podpora procesu

Politická podpora místních snah je rozporuplná. Na území CHKO Český kras existují dva mikroregiony: Dolní Berounka a Český kras-Pláně. Obce mikroregionu Dolní Berounka jsou vnímány obcemi z mikroregionu Český kras-Pláně jako konkurence a obráceně. Z toho vyplývá složitost jednání s oběma stranami.


Co dál

Strategický dokument zatím neexistuje. Po dokončení vize rozvoje je naplánováno vytvoření strategie rozvoje CHKO Český kras na principech trvalé udržitelnosti.


Nositel projektu

Správa CHKO Český kras Mgr. Michael Pondělíček, Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn tel.: 0311/681 713, fax: 0311/681 023 e-mail: ckras@iol.cz http://www.agenda21.cz/a21ck_index.html


Místo

Český kras


Co je nového?