Kořenová čistírna odpadních vod Višňová


Oblast

Čištění odpadních vod

Historie projektu

Krajina Euroregionu NISA je poněkud paradoxní. Místa zachovalé a žijící přírody ostře kontrastují s průmyslově zcela zdevastovaným Bogatyňským výběžkem Polské republiky, který sousedí s výběžkem Frýdlantským v Čechách. Je zajímavé pozorovat, jak realizují udržitelný rozvoj jednotlivé země Euroregionu. Němci zavřeli obě tepelné elektrárny v pohraničí, Hirschfelde i Hagenwerder. Na svazích se třepotají motýlci větrných elektráren. A my? Točíme se v nejistém víru. Výrazné zlepšení kvality vody ve Smědé jistě přinesla řada čistíren v obcích na toku, ale také útlum průmyslové výroby. Zemědělské plochy v obci nejsou zatěžovány průmyslovými hnojivy a postřiky, ale útlum obdělávání přináší výrazné zaplevelení. Počet pracovních míst v zemědělství je minimální. Chceme-li se rozvíjet a vlastně přežít v našem historicky těžce zkoušeném regionu, musíme usilovat, aby všechny kroky, které se podaří uskutečnit, nesnižovaly úroveň životního prostředí a patřily skutečně již do 3. tisíciletí v duchu Agendy 21.

Zastupitelstva obvykle nerada riskují . Raději se drží ozkoušených cest. Lidé pod haldami polských výsypek a pod komíny elektrárny Turów však k ekologickému myšlení nemají daleko. Záměr vybudovat kořenovou čistírnu přijalo zastupitelstvo a vedly ho k tomu i jiné okolnosti. Někteří zastupitelé si jeli prohlédnout existující ČOV podobného typu, věc jsme konzultovali s odborníky. Naše krajina podél řeky Smědé má četné mokřady a místa, velmi podobná stylu kořenových čistíren. Celkově lze tedy shrnout důvody takto: čistírna zapadne do krajiny, nebude použita žádná chemie navíc a provoz bude levný. Byli jsme si však vědomi rizika neúspěchu. Čistírny podobného typu často doprovázejí problémy. Když se však nevyzkoušejí, nepřijde se na chyby a možnost jejich odstranění, nikdy nebudou alternativou pro malé obce. A představit naši kořenovou čistírnu jako alternativu v duchu udržitelného rozvoje pro 3. tisíciletí pro malé obce byl kromě vlastního čištění odpadních vod v obci náš další cíl.

V roce 1995 vypracovala firma ANVES Liberec projekt kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Višňovou. Tento projekt byl zařazen do programu PHARE a zahájena jeho realizace. Součástí stavby měla být podle projektu klasická aktivační čistírna typu CNP firmy BMTO Liberec, umístěná v inundaci řeky Smědé. Po vyčíslení pořizovacích a provozních nákladů a na jejich základě stanovené předpokládané výše stočného pro občany, začal hledat Obecní úřad Višňová méně nákladné řešení nakládání s odpadními vodami. Tím se zdála být kořenová čistírna typu PURE PFKA firmy PURE Abwassertechnik z Bad Reichenhall v SRN. Tento typ se svojí konstrukcí poněkud liší od KČOV běžně budovaných na území ČR, které používají v 1. stupni septik nebo štěrbinovou nádrž, což vede opět k produkci kalu a potřebě jej likvidovat. Čistírna PURE používá k mechanicko – biologickému předčištění rákosová pole s povrchovým naplavováním odpadních vod, s hrubými nečistotami rozmělněnými v čerpadlech s drtícím zařízením. Po konzultacích s odborníky byl tento typ zvolen pro způsob řešení 1. stupně čištění. Projektové materiály zpracovala firma TERRAPROJEKT Liberec.

Vzhledem ke značným nárokům KČOV na plochu nemohla být realizována na místě určeném pro klasickou ČOV, které se nachází v inundaci řeky Smědé. Plocha potřebná pro její výstavbu a výška nutného navýšení nad terénem přímo vylučuje její umístění v polohách při řece Smědé z důvodů značného ovlivnění záplavového území tak velkým tělesem. Navíc by bylo velice nákladné dovézt tak velké množství zeminy potřebné na podsypy pod KČOV. Z pozemků pro obec dostupných byl vybrán pozemek p.p.č.kat. 1283/1 v k.ú. Višňová, který byl v době rozhodování o umístění stavby v majetku PF ČR. Tento pozemek se nachází 90 m od nejbližšího obytného domu a nad údolní nivou řeky Smědé má převýšení cca 25 m.

KČOV je zaústěním 2,1 km dlouhé, převážně gravitační stokové sítě se třemi přečerpávacími stanicemi. Pouze úsek mezi poslední přečerpávací stanicí a KČOV je kvůli převýšení realizován jako tlakový.

Ve výběrovém řízení na stavbu KČOV zvítězila firma BeReTa Liberec, vlastnící podklady pro zpracování projektu KČOV typu PURE na smluvním základě přímo od firmy Pure Abwassertechnik. Firma BeReTa Liberec však stavbu KČOV nedokončila. Po dokončení 1. stupně (čtyř kalových polí) zkrachovala a stavbu dokončila firma Silkom Frýdlant. To sebou přineslo spoustu problémů, např. předávání dokumentace, nedodržování rozpočtu, termínů dokončení a z toho plynoucí technické a technologické nedostatky v provedení stavby atd.

Popis projektu

KČOV ve Višňové sestává ze tří hlavních částí:

Čerpací šachta

Čerpací šachta je plastová s dvěma čerpadly (Amarex, 6,5 l/s, druhé čerpadlo funguje jako záložní), opatřenými drtícím zařízením pro rozmělnění všech pevných součástí. Zhomogenizovaná odpadní voda je čerpána tlakovým potrubím o průměru 90 mm do 1. stupně – kalových polí.

Nádrže

Nádrže čistírny jsou od okolního prostředí odděleny PE folií chráněnou z obou stran geotextilií a ve dně uloženou na vyrovnávací pískové vrstvě tl. 100 mm. Izolace je vytažena až pod štěrkové chodníky. Rozvodná potrubí v nádržích jsou z PVC trub DN 150 a sběrná potrubí jsou z PVC DN 150 a perforovaná. Regulaci výšky vody umožňují takzvané kolenové regulátory v kontrolních šachtách na odtoku z jednotlivých nádrží. K měření výšky vody v náplni slouží ukazatele zhotovené z perforované PVC trubky DN200 a umístěné v blízkosti odtoků.

1. stupeň čištění – kalová pole

První stupeň tvoří čtyři nádrže půdorysného rozměru 20,0 x 11,9 m a hloubky 0,8 m. Nádrže jsou zapojeny dvě paralelně pro sadu polí druhého stupně. Výše štěrkové náplně je 0,3 m. Zbývajících 0,5 m je prostor pro hromadění kalu a prostor pro napuštění surové odpadní vody. Stěny nádrží mají sklon 1:1.. Odpadní voda je přiváděna dvěma trubkami DN 100 osazenými uzavíracími klapkami. Odtok je realizován sběrným potrubím položeným rovnoběžně se stranou protilehlou k nátoku, perforovaným a na konci vyvedeným nad náplň a opatřeným zátkami. Pole jsou osázena rákosem obecným. Vždy jen jedna nádrž je povrchově plněna odpadní vodou. Přítok odpadní vody do jednotlivých nádrží se pravidelně v týdenních intervalech střídá.

Celková plocha 1. stupně je 800 m2.

2. stupeň čištění

Druhý stupeň čištění je tvořen šesti nádržemi půdorysného rozměru 9,10 x 51,60 m a hloubky 0,6 m z čehož vlastní štěrková náplň je do výšky 0,3 m. Vzhledem ke složení tělesa filtru. Přívodní potrubí z předchozí nádrže je zaústěno do rozváděcího drénu překrytého kvůli zamrzání vrstvou zeminy. Nádrže byly osázeny těmito druhy rostlin: Bahnička, Kosatec, Sítina rozkladitá, Sítina sivá, Tužebník, Kyprej, Ostřice, Máta vodní, Pryskyřník, Skřípinec.

Počet a typ subjektů zapojených do projektu

Odbor vod MŽP doporučil ke konzultaci Výzkumný ústav TGM vodohospodářský v Praze.

Problémy a úspěchy při realizaci projektu

Čistírna byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím OkÚ Liberec – Referátu životního prostředí dne 18. září 2000.

Jak již bylo zmíněno hlavním kladem použité technologie měla být tzv. kalová pole (1. stupeň čištění). Autor technologie udává roční přírůstek sedimentů asi 1 cm. Výšková rezerva vytvořená v kalových polích je 30 cm, tedy asi na třicet let provozu. Již šestiměsíční zkušební provoz tento předpoklad vyvrátil. Na povrchu kalových polí se vytvořila místy až 15 cm silná vrstva špatně se odvodňujícího kalu, na dvou polích došlo k téměř úplnému úhynu porostu. Cyklus plnění a vyprazdňování kalových polí neprobíhal tak jak bylo deklarováno. Jednotlivé nádrže byly plné již za tři dny a odvodnění trvalo až tři týdny. Nedocházelo tedy ke klidové fázi, která měla podle projektu trvat čtrnáct dní. V květnu 2001 se sešli zástupci obce, RŽP OkÚ Liberec a projektanta aby navrhli technické a stavební úpravy pro odstranění tohoto problému. Bylo navrženo provést sondu zkoumající zanesení drenáže, rozšíření systému drenážních trub, vybudování zpevněné plochy pod nátoky do kalových polí o šířce cca 2 m a oddělené od zbytku nádrže hrázkou z polopropustného materiálu, výměnu filtrační náplně ve zbylé části kalového pole a dorovnat vrstvu náplně sekundárních polí do vodorovné polohy. Důvodem pro vybudování zpevněné plochy pod nátoky je snaha zachytit největší množství sedimentů na této ploše s možností jejich ručního vyklízení. V průběhu srpna 2001 bylo na náklady obce zkušebně upraveno jedno kalové pole (vybráno pole v provozně i vzhledově nejhorším stavu) podle návrhu přijatého na květnové schůzce.

Při rekonstrukci tohoto pole se objevily některé nové skutečnosti, z části objasňující problémy s jejich funkcí. V průvodní technické zprávě je uvedeno “Náplň je tvořena vrstvami různých frakcí štěrku uspořádaných v ploše filtru tak, aby nedocházelo ke zkratovým proudům. Výskyt obtížného hmyzu a nepříjemného zápachu je vzhledem k tomu, že k povrchu nádrží je neustálý přístup vzduchu, eliminován.“ Ve skutečnosti však byla náplň složena pouze z netříděného písku. Tento materiál přirozeně nemohl fungovat dostatečným způsobem. Schéma složení a rozvrstvení náplně kalových polí se podařilo získat OÚ Višňová až v nedávné době (písková měla být jen svrchní několika centimetrová vrstva a dále následují štěrky různých zrnitostí). Po dosavadních zkušenostech s provozem se domníváme, že špatné složení náplně kalových polí není jediným faktorem způsobujícím problémy a považujeme vzhledem k chování vrstvy sedimentů (pevná nepropustná krusta) možnost jejich ručního odklízení za velice přínosnou. Za další faktor pokládáme poddimenzovanou plochu 1.stupně při stávající technologii a složení odpadních vod.

Vzhledem k nedobré situaci i na ostatních kalových polích nebyla zkušební doba nijak dlouhá (cca 14 týdnů), avšak po tuto dobu bylo upravené kalové pole podrobeno enormní zátěži a uskutečněné úpravy se ukázaly jako přínosné a použitelné. K dnešnímu datu jsou již všechna čtyři kalová pole upravena.

V průběhu léta 2001 se také podařilo OÚ Višňová z vlastních sil a prostředků dorovnat vrstvu náplně sekundárních polí do vodorovné polohy.

I přes potíže v 1. stupni čištění jsou výsledky na odtoku z KČOV dobré. V ČR jsou zpoplatněny zdroje překračující povolené limity znečištění až od 500 EO. KČOV ve Višňové nepatří svou výší do zpoplatněné skupiny, přesto svými výsledky plně vyhovuje.

Způsoby financování aktivit spojených s procesem

Na projektu se podílely tyto subjekty: Phare CBC 1997, infrastrukturální fond pro malé vodohospodářské stavby MF, MMR a MŽP, obec Višňová

Přijetí či nepřijetí strategického dokumentu

Projekt byl představen na mezinárodní pracovní skupině Euroregionu Nisa - Čistá Nisa, byl porovnán se stávajícími čistírnami v Euroregionu Nisa a praxe ukáže (doufáme), že bude doporučován.

Návaznost na širší rámec

Aktivní přispění obce ke zlepšení kvality vody v řece Smědé (akce Čistá Nisa), součást zlepšování ekologického povědomí obyvatelstva. Získané zkušenosti z výstavby a provozu mohou být cenným zdrojem pro ostatní obce se zájmem o tuto problematiku.

Nositel projektu

Obec Višňová
Sídlo: Višňová 184,  PSČ 464 01, p. Frýdlant
e-mail:visnova@iol.cz", tel. 0427/348 005, fax 0427/348 168

Kontaktní osoby

Marie Matušková, starostka, tel. 0724 088769
Petr Žák, technik, tel. 0724 088712

Místo

Višňová, Liberecký kraj