MÍSTNÍ AGENDA 21 PRO TRVALE
UDRŽITELNÝ ROZVOJ KLADNA


Oblast

Strategické plánování za účasti veřejnosti.


Historie

Implementaci procesu místní Agendy 21 inicioval Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Město Kladno bylo vybráno vzhledem k jeho problémům v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti sociální a ekonomické. Iniciátoři se rozhodli, že všechny problémové okruhy bude nejefektivnější řešit současně, a dali tak základ k vytvoření místní Agendy 21. V květnu 1998 započala jednání se starostou Kladna, s městskou radou a městským zastupitelstvem, které projekt schválilo. Schválení předcházelo několik seminářů pro úředníky a zástupce města zaměřených na vysvětlení principů trvale udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Cílem těchto seminářů bylo získat širokou podporu projektu. Na podzim téhož roku odstartoval další kroky socioekologický průzkum, který v rámci svého projektu inicioval Ústav pro ekopolitiku. V něm se občané vyjádřili k úrovni života na Kladně, a měli tak možnost upozornit na ty problémy, které oni sami vnímají jako nejpalčivější. Mohli se rovněž přihlásit k aktivní účasti na procesu.


Popis projektu

Proces je nyní ve fázi zpracování Strategie udržitelného rozvoje města Kladna. Ta zastřešuje již zpracovaný Strategický plán ekonomického rozvoje Kladna (zpracoval Berman Group), Environmentální politiku Kladna (zpracovává Ústav pro ekopolitiku) a strategie jednotlivých odborů městského úřadu. Sociekologický výzkum podal několik zajímavých obrazů o názorech občanů města. Vyplynul z něj jednoznačný zájem většiny občanů na dobrém životním prostředí. Za důležitější považují již jen boj s kriminalitou a bytovou otázku. Ti, kteří se v průběhu socioekologického výzkumu přihlásili k účasti, vytvořili na svém prvním setkání v červnu 1999 Pracovní skupinu pro místní Agendu 21 - ta je stále otevřena všem občanům města. Skupina se schází jednou do měsíce, její členové dostávají čerstvé informace z jednání Městské rady a zastupitelstva. K těm se vyjadřují, dávají vlastní podněty k jednání a zprostředkovávají připomínky občanů. Schůzek se pravidelně účastní také místostarosta, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu a zástupci Ústavu pro ekopolitiku a od listopadu 1999 také pracovnice městského úřadu pro styk s veřejností. V konkrétních případech se jednání účastnili i např. ředitel městské policie, městský architekt apod. Dalším zdrojem informací o problémových oblastech na Kladně byly odborné studie: „Studie nakládání s komunálním odpadem“ a „Studie těžkých kovů v prašném aerosolu“. Před dokončením jsou i „Strategie snižování emisí oxidů dusíku“ a „Zdravotní stav dřevin v centru města“. Dalším krokem bylo zpracování strategií jednotlivých odborů Městského úřadu Kladno pro příštích 5 let. Po dokončení všech těchto postupných kroků vznikne Strategie udržitelného rozvoje Kladna, která bude předložena veřejnosti, aby se k ní formou veřejného slyšení vyjádřila. Po zapracování připomínek občanů by měla dokument odsouhlasit Městská rada a zastupitelstvo. Pak již budou pro město principy místní Agendy 21 závazné.


Partneři

Hlavními organizacemi zapojenými do procesu místní Agendy 21 jsou: Do projektu se příliš nedaří zapojit podnikatelský sektor. Spolupráce mezi místní správou a občanským sektorem však probíhá bez větších problémů.


Silné stránky


Slabé stránky


Financování

Protože proces implementace místní Agendy 21 je zatím ve fázi zpracování strategického dokumentu, je tato činnost financována Ústavem pro ekopolitiku. Vzhledem ke své finanční situaci nemá město Kladno dostatek prostředků na strategická opatření a prostředky používá spíše k řešení nejakutnějších problémů. Průběžně probíhající fundraising má zajistit dostatek finančních prostředků na financování práce koordinátora místní Agendy 21.


Politická podpora projektu

Podpora procesu v Kladně je poměrně nejednotná. Velmi dobře spolupracují jednotlivé odbory MěÚ Kladno - zejména odbor životního prostředí, jehož vedoucí je zároveň i koordinátorem místní Agendy 21 pro město. Radnice jako celek však zároveň nevykazuje takovou iniciativu, jaká by byla potřebná pro efektivní průběh procesu. Dochází tak ke skluzům a občasným nedorozuměním. Přesto radnice spolupracuje a má zájem na začlenění principů trvale udržitelného rozvoje.


Strategický dokument

Strategie udržitelného rozvoje města Kladna jako celek by měla být schválena Městskou radou i zastupitelstvem do konce roku 2000. Sestává ze Strategického plánu rozvoje Kladna (zpracoval Berman Group; na jeho přípravě spolupracovali i zástupci Pracovní skupiny pro místní Agendu 21), Environmentální politiky Kladna a strategií jednotlivých odborů městského úřadu (tyto dokumenty zpracovává Ústav pro ekopolitiku).


Zajímavé postřehy

Ústav pro ekopolitiku bude městu poskytovat metodickou pomoc i po skončení projektu (konec roku 2000). Město přijalo za svou oficiální sadu indikátorů trvalé udržitelnosti (European Common Indicators). Tato sada obsahuje i koncept tzv. ekologické stopy (footprint). Zjednodušeně lze říci, že ekologická stopa vyjadřuje plochu území, které by bylo potřebné k pokrytí určité potřeby, například dopravy.


Nositel projektu

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. - Viktor Třebický Hradební 3, 110 00 Praha 1, tel.: 02/2482 8557, fax: 02/2482 6593 e-mail: iep@ecn.cz, http://www.ecn.cz/iep


Místo

Kladno


Co je nového?