OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY JIŽNÍHO VALAŠSKA OBNOVENOU PASTVOU OVCÍ


Oblast

Ochrana přírody a krajiny, hospodaření v chráněné krajině.


Historie

Od počátku devadesátých let klesalo v regionu množství dobytka, především ovcí. V současné době pastva vršních luk prakticky vymizela, a proto začala ZO ČSOP KOSENKA uvažovat v o tom, jak tento stav změnit.

Bylo zřejmé, že organizace nemůže na těchto pozemcích zajistit pastvu sama, neměla pro to vhodné ustajovací kapacity, zásoby zimního krmení ani potřebné pracovníky. Spolu se dvěma soukromými zemědělci, kteří hospodaří na pastevních areálech v obci Vrbětice, pořídila organizace v roce 1997 šedesátihlavé stádo masných ovcí plemene Romney Marsh, jež je přizpůsobeno celoročnímu pobytu na pastvinách (přičemž ZO ČSOP KOSENKA zakoupila 31 ovcí). Ovce byly rozprodány motivovaným zájemcům z řad drobných zemědělců, ekologů a dalších občanů s pozitivním vztahem k přírodě v rámci akce Přiveď ovečku do valašské krajiny. Tito partneři je pak ZO ČSOP KOSENKA zpětně pronajali. Ovce se od počátku pásly na pozemcích soukromých zemědělců. Od roku 1999 pak pravidelně spásají otavy v chráněných územích v severní části CHKO Bílé Karpaty - přírodní rezervace Bílé Potoky, Javorůvky a Ploštiny. Pastva probíhá od srpna do listopadu.


Popis projektu

Cílem projektu je zajištění extenzivní pastvy otav od srpna do listopadu na 20 ha pozemků v maloplošných chráněných územích v katastrálních územích Valašské Klobouky a Poteč (intenzita pastvy je taková, aby v žádném případě nemohlo dojít k poškození pozemků). Pastva je v souladu se schválenými plány péče pro tato území a je konzultována s pracovníky správy CHKO Bílé Karpaty. Ovce se pasou v dočasných oplůtcích z dřevěných kůlů s použitím běžného ohradníkového lanka. Potřebný elektrický proud je získáván z akumulátoru, jež je dobíjen solárním (fotovoltaickým) článkem. Projekt zajišťuje opravy a doplnění prostředků k ohrazení pastvin a monitorovaných pastevních ploch. Nutné je také odstraňování náletu dřevin na spásaných pozemcích a úprava stromového lemu některých pozemků.

Vhodný materiál získaný z těchto prací je použit na výrobu kůlů pro hrazení pastvin. V rámci projektu je zajišťována také přeprava ovcí do chráněných území a zpět a služby nezbytné k bezproblémovému průběhu pastvy (pravidelná kontrola stáda a stavu ohrad). Projekt je dlouhodobého charakteru. Má velký význam jak pro zlepšení ochrany přírody a krajiny, tak pro trvale udržitelný rozvoj ekonomiky v regionu. Důležitou součástí jsou poradenské služby, neboť se jedná o modelový projekt na území ČR.

hospodářská část ekologická část společenská část
silné
stránky
zřízení biojatek pozitivní vliv pastvy
na krajinu
impuls k dalšímu
rozvoji chovu ovcí
na Valašsku
 vyřešení odbytu vlny na
koberce - firma DOWO
Náměšť n/O.
přiblížení se
původnímu způsobu
hospodaření
spolupráce s obcemi
  spolupráce s novými
chovateli
poprvé se páslo
v chráněných územích
jde o modelový
komunitní projekt
  spolupráce s účastníky
projektu z Brna při
distribuci masa
jde o modelový projekt množství akcí
z ekologické výchovy
  jde o modelový projekt dobrá spolupráce se
správou CHKO
dopad na veřejnost
  využití kůží - vyčinění
a prodej
výborný stav a kondice
ovcí po pastvě v CHÚ
zájem o projekt ze
strany veřejnosti
  zájem o plemeno
a způsob chovu
  zlepšené povědomí
o Kosence
  výrobky na Valašském
mikulášském jarmeku
  zapojení lidí s různým
zaměřením
  uznání šlechtitelského
chovu - možnost
lepšího zpeněžení
  zájem účastníků
projektu během roku
      zapojení osob z celé
ČR do projektu
slabé
stránky
není dořešen odbyt
produktů
nepodařilo se spást
CHÚ na Potečsku
nezapojení dalších
hlásících se účastníků
do projektu
  nevyužití vlny
v regionu
nejsou stanoveny meze
udržitelnosti v regionu
zkreslení informací
o nákladech na pasáky
  pro Kosenku není projekt
samofinancovatelný
není zaběhnutý systém
pastvy
chyběla společná akce
pro účastníky projektu
  převážení ovcí    
  malý zájem účastníků    
  snížení zájmu o projekt    
vnější
hrozby
nebezpečí pytláctví noví chovatelé nemusí
ctít ekologii a zájmy
a ochr. přír.
špatná zem. politika
v podhor. oblastech
CHKO
  přesycení trhu   ztratí se zájem státu
o chov ovcí
  lidé budou chtít zpět půdu    
  lidé nebudou schopni svěřit
půdu pozemkovému spolku
   
  střet zájmů s myslivci aj.    
vnější
příležitosti
prodej masa v regionu zefektivnění údržby
maloplošných CHÚ
osvěta konzumu
- možnosti využití
  příležitost pro
agroturistiku
zlepšení stavu krajiny tradice využití
  vznik nových stád využití pro
agroturistiku
spolupráce v regionu
  nabídka pracovních
příležitostí
využít spolupráci s poz.
spolkem Kosenka
osvěta nových
chovatelů
  rozšířit zastoupení
plemen
vznik nových projektů
ochrany přírody a krajiny
nabídka novým
účastníkům
  vlastní produkce uzenin   biorestaurace
  možnost sponzorování
úspěšnými zemědělci
   

Na projekt navazuje i činnost Pozemkového spolku na ochranu biodiverzity a krajinného rázu Valašskoklobucka, který byl v červenci 1999 akreditován řídícím výborem projektu MŽP Místo pro přírodu. Pozemkový spolek je vyšším stupněm ochrany přírody a bude sdružovat ty vlastníky pozemků, jimž není lhostejný způsob hospodaření a kteří se dobrovolně zavážou dodržovat přísnější podmínky ochrany, než stanoví zákon. Projekt je ukázkou spolupráce nevládní neziskové organizace s občany, státní ochranou přírody, obecní samosprávou a podnikatelskou sférou zastoupenou soukromými zemědělci. Projekt je rovněž možno velmi dobře využít ve výchově zdejšího obyvatelstva. Jeho odborné výsledky bude možno využít na celém území ČR i v zahraničí.


Partneři


Financování

Projekt byl v roce 1997 financován nadací Partnerství, v roce 1998 MŽP, v letech 1999 a 2000 z fondu Phare a The Rockefeller Brothers Fund.


Politická podpora projektu

Projekt je podporován Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk a obecními zastupitelstvy klobuckého regionu. Pozitivně je přijímán Správou CHKO Bílé Karpaty a okresním úřadem. Regionálním odborem ministerstva zemědělství je přijímán spíše negativně.


Souvislosti

Projekt je součástí rozvoje ekologického zemědělství v ČR a je jednou z možností hospodaření v chráněné krajině Bílých Karpat. Jde o návrat ke způsobu péče o horské louky, který v Bílých Karpatech fungoval celá staletí.


Nositel projektu

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky tel.: 0636/320145, vedoucí projektu Rostislav Trávníček


Místo

Město Valašské Klobouky, mikroregion Jižní Valašsko


Co je nového?