ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ZLEPŠENÍ STAVU
ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ V OKRESE
HODONÍN - SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU


Oblast

Třídění odpadu (zejména sběr nebezpečného odpadu), osvěta problematiky odpadů na školách (MŠ, ZŠ, SŠ).


Historie

Problematikou odpadů se zabývá Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (dále jen VIS Bílé Karpaty) již od svého vzniku (1996). Jeho aktivity se zaměřují především na obce a města, kde se již tříděný sběr provádí nebo kde se chystá. Realizaci projektu zahájila spolupráce VIS Bílé Karpaty se dvěma firmami, působícími v okrese Hodonín v oblasti odpadů a s Referátem životního prostředí Okresního úřadu v Hodoníně. Výsledkem spolupráce byl mobilní sběr nebezpečných odpadů (televizory, ledničky, pneumatiky, oleje apod.) v jednotlivých obcích a sběr starých baterií a hliníku, do kterého se zapojila ještě další odpadářská firma. Osvětová činnost VIS se tak posléze projevila konkrétními kroky směřujícími k ochraně životního prostředí. Finančně likvidaci nebezpečného odpadu zajišťují obce.


Popis projektu

Pracovníci VIS Bílé Karpaty (po dohodě s městem či obcí) zapojili žáky místních škol do výukového programu „Co nepatří do popelnice“. Děti se seznámily s problematikou odpadů, naučily se třídit odpad již vzniklý a minimalizovat objem odpadu nového. Informační letáček shrnující základní body programu měl posloužit také jako informace pro rodiče dětí. Program měl dobré výsledky: Děti (samotné a v doprovodu rodičů) přivážely do sběru množství různorodého odpadu (televizory, ledničky, baterie, zbytky barev, staré postřiky, oleje apod.). Dalším krokem byl projekt (podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti) sběru vybitých baterií a hliníku přímo na školách. Z dotace a příspěvku spolupracující firmy bylo pořízeno 50 speciálních skříněk na sběr baterií (suchých galvanických článků). Ty byly rozmístěny na základních a středních školách okresu, dále ve vybraných obchodních střediscích (prodejny elektro) spolu s barevným, zalaminovaným plakátem, vysvětlujícím smysl sběru a informujícím o technologiích recyklace baterií. Motivací ke sběru jsou samolepky s motivem sběru baterií a hliníku. Starším žákům a veřejnosti byl určen leták informující o projektu. Při sběru nadále spolupracují ředitelství škol (pravidelné kontroly skříněk, informace hodonínské firmě zajišťující odvoz baterií). Projekt byl inspirován zkušenostmi z návštěvy švýcarského kantonu Wallis, kde je sběr baterií na základních školách samozřejmostí. Problematika sběru baterií byla také konzultována s DDM Větrník a ČSOP Armilaria v Liberci.


Partneři


Slabé a silné stránky


Financování


Politická podpora projektu

Města a obce osvětu v problematice odpadů vítají, protože se zavedením sběru nebezpečného odpadu ubývá v katastrech černých skládek (nebo alespoň nebezpečných složek odpadu). Projekt pokračuje dále s minimálním vstupem iniciátora (VIS Bílé Karpaty). Firmy odebírají od škol baterie a hliník, sváží tříděný odpad z obcí. Snahou iniciátora je rozšiřovat třídění odpadu, případně zřízení sběrných dvorů po celém okrese. Rozšíření projektu je však podmíněno získáním vstupních finančních prostředků. Řadě měst a obcí vyhovuje mobilní sběr nebezpečného odpadu, nemusí celoročně nákladně provozovat sběrný dvůr. Město Veselí nad Moravou dodnes odpad netřídí (až na výjimky s kontejnery na sklo u prodejen potravin). Problematika odpadů ve Veselí nad Moravou byla řešena v dubnu na Besedě ke Dni Země, za účasti ředitelů dvou základních škol, ředitelů odpadářských firem, starosty města Veselí nad Moravou a veřejnosti.


Souvislosti

Na území okresu Hodonín řeší problematiku odpadů každé město nebo obec individuálně. Individuální je také množství separovaných druhů odpadu. V okrese pracují dvě větší firmy, které mají územně okres „rozdělen“. Odběr odpadového skla je bezproblémový díky kyjovské sklárně Vetropack Moravia Glas (společnost v minulém roce organizovala celorepublikovou soutěž Kyjovský střípek, podporující recyklaci skla). Projekt vychází z principů Agendy 21, že řešení problémů životního prostředí potřebuje širokou podporu a dobrou mezisektorovou spolupráci, nenavazuje na oficiální předem určenou strategii, jedná se spíše o individuálně vzniklou iniciativu.


Nositel projektu

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. Ing. Jan W. Jongepier (ředitel), Mgr. Josef Dufek (řešitel projektu) Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou tel.: 0631/32 25 45, 32 47 92 e-mail: visbk@bilekarpty.cz


Místo

Okres Hodonín


Co je nového?