NOVOJIČÍNSKO V NOVÉM TISÍCILETÍ


uplatňování principů udržitelného rozvoje na regionální úrovni prostřednictvím místní Agendy 21 na příkladu země žádající o vstup do Evropské unie

Oblast

Projekt je zaměřen na uplatnění principů udržitelného rozvoje v regionu Novojičínska prostřednictvím místní Agendy 21, vytvoření strategického plánu udržitelného rozvoje a metodiky uplatnění místní Agendy 21 na regionální úrovni.


Historie

Referát životního prostředí Okresního úřadu Nový Jičín v roce 1998, po dohodě s Českým ekologickým ústavem Praha a britskými lektory (John Gittins a Kirsty Hughes) zahájil, v rámci výkonu ekologické výchovy v okrese Nový Jičín, realizaci pilotního projektu „Novojičínsko v novém tisíciletí“. Pilotní projekt byl začleněn do koncepce ekologické výchovy na úseku práce s veřejností referátu životního prostředí. V lednu 1998 se uskutečnila metodická porada referátu s pověřenými úřady v oblasti životního prostředí a ekologické výchovy, kde byly podány základní informace o místní Agendě 21. Na základě ohlasů z této porady vznikl základ přípravné skupiny pilotního projektu.


Popis projektu

V první etapě pilotního projektu (od ledna 1998) stanovila skupina jeho hlavní cíl, společně se dohodla na jednotlivých krocích a metodách potřebných k jeho dosažení, upřesnila časový harmonogram jednotlivých etap a společně vypracovala rozpočet projektu. Schůzky přípravné skupiny zpočátku upřesňovaly znění a náplň pilotního projektu a startovací kroky jednotlivých akcí. Skupina se postupně rozšiřovala o další zástupce jednotlivých cílových skupin. Skupinu dnes tvoří více než 20 členů. Jsou zde zástupci státní správy (okresní úřad, CHKO, ÚO MŽP ČR), samospráv (Příbor, Bílovec, Kopřivnice, Studénka, Odry, Pustějov), občanských sdružení (z okresu i mimo něj) a podnikatelských subjektů. Podnikatelské subjekty jsou převážně ostravské, z okresu Nový Jičín není ve skupině zastoupen oficiálně žádný, s výjimkou firmy SIEMENS - automo bilová technika, s.r.o., Stříbro, závod Frenštát pod Radhoštěm. Všichni členové přípravné skupiny se zabývají Agendou 21 z profesních nebo osobních zájmů a chtějí prosadit myšlenku udržitelného rozvoje v okrese Nový Jičín. Vzhledem k tomu, že ve skupině dosud nejsou zastoupeny všechny tzv. klíčové osobnosti a hlavní představitelé jednotlivých cílových skupin, působících v zájmu určitého společenství nebo služeb, označuje se skupina jako přípravná. Hlavním cílem pilotního projektu je uplatnění principů udržitelného rozvoje v regionu Novojičínska prostřednictvím místní Agendy 21, vytvoření metodiky rozvoje regionu a Agendy 21 v okrese Nový Jičín. K naplnění cíle směřuje především nabídka informací o principech udržitelného rozvoje a Agendě 21 pro jednotlivé významné skupiny společnosti (pomocí seminářů, workshopů, článků a jednotlivých akcí). Akce jsou zaměřeny zejména na rozvoj spolupráce mezi jednotlivými cílovými skupinami, na posílení informovanosti obyvatel okresu Nový Jičín o smyslu principů udržitelného rozvoje, Agendy 21 a posílení motivací veřejnosti zapojit se do tvorby rozvojových strategií a rozhodovacích procesů v místech bydliště. Pilotní projekt byl průběžně představován veřejnosti, a to v rámci nerůznějších akcí (Dny Země, výstavy, konference neziskového sektoru, ENVI Brno, dále kampaněmi v médiích - v článcích a rozhlasových a LTV pořadech).


Konkrétní akce, které se v rámci pilotního projektu uskutečnily
Semináře

Ve březnu 1999 byly uspořádány dva jednodenní workshopy, které byly zaměřeny na zprostředkování zkušeností s fungováním místní Agendy 21 v praxi, se zapojováním široké veřejnosti, místních samospráv, starostů, podnikatelského sektoru a občanských iniciativ. Významnou událostí bylo setkání s britskými lektory panem Johnem Gittingsem, ředitelem nevládní organizace Cheshire Landscape Trust, a paní Kirsty Hughes, úřednicí pro místní Agendu 21 v úřadě Vale Royal Borough Council.

Oba lektoři se účastnili zasedání přípravné skupiny jako konzultanti a vedli workshop „Praktické zkušenosti s uplatňováním místní Agendy 21 ve Velké Británii - prosperita a udržitelný rozvoj obcí a regionů“. V červnu se uskutečnil dvoudenní seminář s názvem „Od představy k akci - neboli zapojení veřejnosti do místní Agendy 21“. Seminář byl určen zástupcům samospráv a státní správy, občanským sdružením, zástupcům výrobních podniků i drobným podnikatelům a široké veřejnosti. Tématem bylo vytváření partnerství mezi jednotlivými sektory a definování oblastí Agendy 21 v regionu Nový Jičín. Společně byla diskutována také otázka finančních zdrojů na podporu rozvoje Agendy 21. Na tomto semináři bylo dohodnuto pořádání kulatého stolu na téma odpady a odpadové hospodářství v okrese Nový Jičín, který se uskuteční v průběhu prosince 2000. Rovněž v červnu se v Kopřivnici uskutečnila mezinárodní konference na téma „Životní prostředí a jeho ochrana - Jak získávat veřejnost pro rozhodování o životním prostředí“, jejímž cílem bylo zahájit širokou diskusi o stavu životního prostředí v Kopřivnici s veřejností a nastartování procesu místní Agendy 21. V říjnu se uskutečnil seminář se zahraničním lektorem panem Hansem Stuikem na téma „Úloha veřejné správy na cestě k udržitelnému rozvoji pomocí procesu místní Agendy 21“. Ke konci roku proběhly dva semináře celoevropského projektu LASALA - Hodnocení procesu místní Agendy 21 ve vztahu k závazkům Aalborské charty. Prvních seminářů (1999) se hojně účastnili starostové, pracovníci obecních úřadů a pracovníci státní správy. Skupinové diskuse nad problémem, prezentace práce skupiny, i prezentace zkušeností a příkladů ze zahraničí byla přijata s kladným ohlasem. Postupně projevili také další představitelé obcí a měst zájem zapojit se do pilotního projektu a buď formálně, nebo neformálně se k němu přihlásit.


Plánovací víkendy

V okrese Nový Jičín se uskutečnilo v rámci místní Agendy 21 několik plánovacích víkendů. Plánovací víkend v Příboře byl věnován budoucnosti místního parku, ve Studénce se týkal podoby okolí bytových domů a v Pustějově místní návsi. Plánovací víkendy se uskutečnily pod patronací Nadace Partnerství za spoluúčasti dalších subjektů veřejné správy, škol, institucí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů.


Diskusní fóra

Na všechny akce navazuje cyklus diskusních večerů na téma „Jak se žije v našem městě“. V Příboře se diskutovalo o tom, zda v parku umístit skate areál nebo ne, jaké jsou možnosti využití volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě apod. V Bílovci se lidé bavili o supermarketech.


Spolupráce

V přípravné skupině pracuje kolem 20 členů. Jsou v ní zástupci státní správy, místních samospráv, podnikatelského sektoru a občanských iniciativ. Kromě okresního úřadu (referát ŽP, referát pozemkového fondu a referát regionálního rozvoje) zastupuje státní správu MŽP ČR - územní odbor Ostrava a Správa CHKO Poodří. Jsou zde pověření zástupci samosprávy města Kopřivnice, Studénky, Příbora, Bílovce, Oder a obce Pustějov, občanské iniciativy (Ekocentrum ČSOP Nový Jičín, Život 21, Centrum pro komunitní práci, Vita, Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě, ČSOP v Bartošovicích na Moravě, ČSOP Studénka), ale také zástupci některých podniků (GES Ostrava, DHV CR, spol. s r.o., Hutní projekty Ostrava). Odborným konzultantem je Český ekologický ústav Praha. Na okresní bázi zatím mezisektorová téměř neexistuje, lepší je to v jednotlivých obcích a městech. Tam zatím probíhá mezisektorová spolupráce na konkrétních akcích (Příbor, Kopřivnice, Studénka, Pustějov - např. při plánovacích víkendech). Podnikatelský sektor se spolupráce zúčastňuje prozatím jako sponzor, podílející se na akcích drobnými sponzorskými dary.


Co se daří a nedaří

Přípravná skupina došla po skoro tříleté realizaci pilotního projektu k závěru, že pro další úspěšnou implementaci místní Agendy 21 bude zapotřebí vytvoření centra pro místní Agendu 21 a vytvoření funkce koordinátora místní Agendy. K naplnění hlavního cíle projektu byly vypracovány menší podprojekty, které jsou financovány v rámci grantů a z finančních prostředků okresního úřadu. Do budoucna je třeba lépe vyřešit právní rámec projektu a stanovit finanční mechanismy pro zajištění konkrétních akcí. Pro další fungování projektu je rovněž nutné stanovit zodpovědnosti a pravomoci jednotlivých účastníků. Je nutné dohodnout způsob monitorování průběhu projektu (nutné pro následné celkové hodnocení), což poslouží také pro zpracování metodiky k uplatňování udržitelného rozvoje a Agendy 21, která by mohla být nejen zdrojem informací pro ostatní regiony v ČR, ale i jedním ze základních dokumentů pro regionální enviromentální politiku.


Financování

Během pilotního projektu byly využívány všechny materiály a semináře, které vznikly ve spolupráci s britskými lektory a které zajistil Český ekologický ústav v Praze za finanční podpory Ministerstva ŽP ČR, Britské rady a BKF (British Know-How Fund). Další finanční prostředky na realizaci jednotlivých akcí poskytl Okresní úřad Nový Jičín, Nadace Partnerství, Open Society Fund, Ekocentrum ČSOP Nový Jičín - regionální sdružení, občanské sdružení Život 21. Ostatní partneři se podíleli na projektu svým osobním potenciálem. Na organizační práce, mzdu koordinátora, provozní náklady, cestovné účastníků přípravné skupiny apod. žádné finanční zdroje nejsou. Projekt je financován hlavně z rozpočtu okresního úřadu, referátu životního prostředí z kapitoly ekologická výchova.


Politická podpora procesu

Proces místní Agendy 21 na Novojičínsku navazuje na dosud vyvíjené aktivity a využívá stávajících organizačních struktur a médií. Jeho přínosem je propojení jednotlivých účastníků při vytváření partnerství a zlepšování veřejného povědomí o udržitelném rozvoji a Agendě 21. Na žádné úrovni však dosud není místní Agenda 21 oficiálně přijata (ve smyslu kapitoly 28 Agendy 21 z Ria). Podařilo se získat podporu přednosty okresního úřadu, mnohých starostů, ale i zástupců v Parlamentu ČR a Senátu. V Kopřivnici se městská rada přihlásila k podpoře zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí. V Příboře městská rada jmenovala za samosprávu města a za MěÚ Příbor zástupce do pracovní skupiny MA 21 v rámci projektu Novojičínsko v novém tisíciletí a koordinátora za město Příbor pro projekt LASALA. Jiná forma politické podpory v rámci pilotního projektu zatím nebyla učiněna.


Souvislosti

V okrese Nový Jičín nebyl dosud žádný strategický plán vytvořen. Pilotní projekt nemá zatím návaznost na žádný strategický dokument a ani rozvojový plán v okrese. Pravděpodobně žádný ze stávajících dokumentů (územní plány aj.) nejsou vytvářeny dle principů udržitelného rozvoje, ani je neobsahují. Projekt nepředcházel žádnému procesu, ani s ním prozatím žádný proces nepočítá.


Nositel projektu

ČSOP ZO/73 Studénka 742 13 Studénka tel.: 0655/401478 - předseda Ivan Bartoš, Okresní úřad Nový Jičín, referát životního prostředí Divadelní 3, 741 11 Nový Jičín Kontaktní osoba: Ing. Ivo Kvarda - vedoucí referátu ŽP tel.: 0656/787334, fax: 0656/709 734, Ivo_Kvarda@oku-nj.cz, www.oku-nj.cz Ludmila Odvárková - ekologická výchova tel.: 0656/787327, tel.: 0656/787327, fax: 0656/709 734 Ludmila_Odvarkova@oku-nj.cz, www.oku-nj.cz


Místo

Okres Nový Jičín


Co je nového?