PODODOVÁ CYKLOTRASA - PŘÍPRAVY KE
STARTU MÍSTNÍ AGENDY 21 NA FRÝDLANTSKU


Oblast

Cyklistická doprava, implementace místní Agendy 21.


Historie

Projekt Pohodové cyklotrasy vznikl na začátku roku 2000. V první fázi projekt počítal s cyklotrasou přes několik obcí na toku řeky Smědé (trasa: Višňová - Frýdlant - Raspenava ve směru na Hejnice), navazující na systém cyklostezek v Horní Lužici. V druhé fázi - svázáním s německou naučnou cyklostezkou po starých horních dílech Horní Lužice - propojil projekt Pohodové cyklotrasy dálkové trasy v Německu i v České republice a spojil atraktivní místa na Frýdlantsku (přírodní rezervace Meandry Smědé, Pohanské kameny, Frýdlant, Oldřichov v Hájích s připravovaným střediskem ekologické výchovy, poutní klášterní komplex v Hejnicích - Mezinárodní centrum duchovní obnovy, směrem na Nové Město pod Smrkem a Jindřichovice s vesničkou trvale udržitelného života Jitřenka). První fázi realizace projektu (technické úpravy vyznačení cyklotrasy) předcházela návštěva zahraničních poradců v roce 1997 (program Landscape Stewardship Exchange), kteří během exkurzí po krajině, v setkáních s místními lidmi pomáhali formulovat problémy a perspektivy Frýdlantska.


Popis projektu

Pohodová cyklotrasa se stane koridorem, který pomůže přivést na Frýdlantsko trvale udržitelný ekonomický rozvoj, přičemž cyklotrasa není jedinou aktivitou, která k němu chce přispět. Za podpory Evropské kontaktní skupiny vzniká na Frýdlantsku projekt vybudování informačního centra pro nezaměstnané hledající práci a rekvalifikace, který své klienty systematicky povede k zájmu o malé podnikatelské aktivity ladící s výše představeným projektem a ctící principy trvalé udržitelnosti. Občanská sdružení Andělka a Frýdlantsko, Kruh přátel hudby z Lázní Libverda vyvíjejí aktivity především v kulturní oblasti a napomáhají oživení regionu (podílejí se např. na Koncertech pro Smědou, které Společnost pro Jizerské hory pořádá od roku 1999). Vesnička trvale udržitelného života v Jindřichovicích pod Smrkem ukazuje alternativu konzumní společnosti. Praktickému vstupu do oblasti malého podnikání by velmi pomohlo vybudování místního finančního fondu, který by poskytoval finanční a informační podporu těmto začínajícím podnikatelům: první vlaštovkou je fond malých grantů, letošní program Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Styčnou plochu mezi Pohodovou cyklotrasou (a řadou dalších projektů na Frýdlantsku) a místní Agendou 21 spatřujeme v široké mezisektorové spolupráci, v zájmu a účasti místních lidí.


Financování

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., zpracovala dílčí projekty, na jejichž základě se podařilo získat prostředky z programu PHARE (na technické úpravy stávajících komunikací a vyznačení cyklotrasy) a z Nadace VIA - alternativní dopravní řešení (informační stránky na internetu).

Prostředky na vyznačení další etapy Pohodové cyklotrasy - přeshraniční naučné stezky podél západní hranice Frýdlantského výběžku - a na akce, které budou prezentovat charakter trasy jako místního dopravního koridoru a zároveň „návnady“ pro rozvoj cestovního ruchu, získala Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., a občanské sdružení Frýdlantsko.


Spolupráce

Jako nutná se jeví shoda obcí (starostů a zastupitelstev) na tom, zda chtějí společně zformulovat strategickou vizi trvale udržitelného rozvoje Frýdlantska, která může vycházet například z rozvoje cestovního ruchu, a spolupráce se státní správou - s Okresním úřadem v Liberci (v blízké budoucnosti s Krajským úřadem) a Správou CHKO Jizerské hory v oblasti nejcennější části hor - v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, jejím ochranném pásmu a podhůří. Potřebná bude pomoc neziskových organizací, které mohou v roli případných koordinátorů přispět řadou zkušeností z hledání vnitřních zdrojů financování, vícesektorového financování, zapojování různých partnerů do realizace projektů ap. a které mají realizace již uskutečněných projektů (například program Greenways).


Co dál

Strategický dokument není prozatím zpracován. Pro rok 2001 se Společnost pro Jizerské hory spolu s o.s. Frýdlantsko snaží získat prostředky na koordinátora, jehož úkolem bude mj. zformovat skupinu stakeholderů, zahájit její praktickou práci a během roku zpracovat spolu s nimi a na základě práce s veřejností seznam místních indikátorů udržitelného rozvoje. Zpracování strategického dokumentu a zformulování místních indikátorů trvalé udržitelnosti by mělo být vyvrcholením celoroční práce tohoto koordinátora.

Připravuje se také setkávání s občany v obcích - s cílem formulovat vize komunity (vytvoření pracovních skupin, systematické drobné aktivity pro zlepšení prostředí). Organizace zahajovacího setkání a navazující práce těchto neformálních a proměnlivých skupin vychází z metodiky zpracované Antioch Institutem v USA, jehož zástupkyně, paní Delia Clark, na podzim roku 2000 tyto aktivity představila na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku a v několika seminářích školila zástupce samosprávy, státní správy a neziskových organizací v metodách práce u nás dosud málo zažitých.


Prvky udržitelnosti
Environmentální


Ekonomické


Sociální


Nositel projektu

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. U Jezu 10, 460 01 Liberec 5 tel.: 048/6131091, 6131567, e-mail: jizerky@iol.cz Blažena Hušková, Jitka Doubnerová


Místo

Frýdlantský výběžek


Co je nového?