VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK


obnova místních trhů v mikroregionu Jižní Valašsko

Oblast

Projekt je postaven na propojení tradičních (ekonomických, společenských) a nově formulovaných (environmentálních) cílů mikroreginu. Počítá s využitím atraktivních veřejných prostranství města Valašské Klobouky jako míst vhodných k obnově tradičních řemesel, lidové valašské kultury a využití místních přírodních zdrojů ve společné tržně-společenské akci.


Historie

Valašské sdružení Dúbrava se v roce 1992 inspirovalo k obnovení tradičních sladkých trhů ve Valašských Kloboukách. ZO KOSENKA již deset let oživovalo Mikulášskou tradici ve městě a regionu. Spojením těchto dvou aktivit vznikl poté program Valašského mikulášského jarmeku, který zahrnul i předchozí aktivity ZO KOSENKA (využití místních přírodních zdrojů v dlouhodobých projektech záchrany a využití krajových odrůd ovoce, ochrany přírody a krajiny obnovenou pastvou ovcí a obnovy tradičních řemesel). Vznikla tržně-společenská-environmentální akce, která dále nabaluje partnery a iniciativy. Vznikl také Hodový jarmok ľudových remesiel v partnerské oblasti Slovenska v Mikušovcích a další program Spolupráce, podporující aktivity místního občanského sektoru.


Popis projektu

V roce 2000 měl Valašský mikulášský jarmek za sebou již 9 ročníků. Je jednou z prvních aktivit v regionu, kde se modelovým způsobem prakticky naplňují principy partnerství sektorů veřejného, občanského a podnikatelského spojující se k dosažení cílů v oblasti:


Partneři

Počet zapojených subjektů se ze dvou občanských sdružení při zahájení projektu rozrostl na dnešních 5 občanských sdružení: Cimbálová muzika DÚBRAVA, Český svaz ochránců přírody KOSENKA, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ SOKOL, Národopisný soubor KLOBUČAN a 3 veřejné subjekty: Město Valašské Klobouky, Kulturní dům KLOBUČAN a Gymnázium a obchodní akademie Valašské Klobouky. Do akce je zapojeno na 180 dobrovolníků z 9 pořadatelských organizací.


Partnerské hodnocení jarmeku 1999

Společnou analýzu jarmeku provedli pořadatelé jako základ pro pokračování projektu v roce 2000.
  silné stránky jarmeku 1999

 • Síla tradice
 • Stabilní návštěvnost
 • Rozšíření pořadatelů
 • Pomoc dobrovolníků
 • Zlepšil se přístup města
 • Přibylo domácích ukázek
 • Přibylo ukázek řemesel
 • Posílila příhraniční spolupráce se Slovenskem
 • Získali jsme informace - studentský průzkum
 • Rozšíření o prostory a účast TJ Sokol
 • Nárůst rozsahu jarmeku až o 25 %
slabé stránky jarmeku 1999

 • Komunikace výboru
 • Postranní zájmy před společnými zájmy jarmeku
 • Malá propagace cílů a výsledků
 • Nedostatečné využití pokladniček pro benefiční cíle
 • Vázla příprava programu
 • Málo Mikulášů a čertů venku
 • Neumíme prezentovat svoji práci
 • Umisťování řemesel
 • Nestabilní účast zástupce VS Dúbrava
 • Nedodání společných pořadatelů
 • vnější hrozby

 • Nepřipravenost pořadatelů pro týmovou spolupráci
 • Neshoda v cílech
 • Pomalý rozvoj organizačních schopností a dovedností pořadatelů
 • Nepřipravenost na počasí
 • Převáží postranní zájmy
 • Stereotyp
 • Monstróznost akce
 • Převálcuje nás komerce
 • vnější příležitosti

 • Rozšíření sponzorské základny a spolupráce s podnikateli
 • Využití návštěvnosti pro benefiční cíle
 • Posílení občanských sdružení
 • Granty pro místní rozvoj
 • Spolupráce s Okresním úřadem
 • Podpora kurzů obnovy řemesel
 • Nevyužitá nabídka FOS
 • Tréninky pro komunitní práci

 • Nejproblematičtější byla komunikace (komunikační dovednosti), odborné řízení NNO, zapojování partnerů v dlouhodobých cílech jarmeku. Příjemně překvapil rostoucí zájem návštěvníků.


  Prvky udržitelnosti
  sociální - ekonomické

  Dobré ekonomické výsledky při jarmeku motivují obchodníky a podnikatele, aby obětovali více času do místního veřejného a občanského života


  sociální - ekologické

  Nabídka místních produktů nabízená místními lidmi s pestrým kulturním programem vytváří příjemnou atmosféru pro všechny návštěvníky i pořadatele.


  ekonomické - ekologické

  Příležitost k realizaci na trhu domácích výrobců a zpracovatelů místních zdrojů zlepšuje jejich ekonomickou situaci.


  Financování

  Počáteční financování bylo zcela závislé na zdrojích dvou prvních pořádajících občanských sdružení (DÚBRAVA, KOSENKA). Postupně se podařilo získávat zdroje od sponzorů, Nadace Partnerství, The Rockefeller Brothers Fund, MŽP a později od veřejných subjektů (město, městské muzeum, kulturní dům Klobučan). Postupně byl celý způsob financování i vykazování strukturován podle sektorů.


  Politická podpora projektu

  Politická podpora na městské úrovni se vyvíjela jen velmi pomalu a postupně. Zpočátku byla akce více přehlížena, nyní je zájem na jejím rozvoji.


  Strategický dokument

  V současné fázi by bylo výhodné (přímo nutné) vytvořit strategický dokument dlouhodobé vize rozvoje jarmeků jako prvku udržitelného rozvoje mikroregionu, a to prostřednictvím partnerské spolupráce. Partnerství zatím funguje jako neformální, organizace spojuje městský program SPOLUPRÁCE.


  Co dál

  Od roku 1997 jsou určovány dlouhodobé i dílčí cíle jarmeku. V roce 1999 byly důležité indikátory charakterizující cíle jarmeku systematicky monitorovány a zpracovány společenským průzkumem. Byla provedena celková analýza výsledků jarmeku a všechny tyto výsledky jsou dále využívány pro další rozvoj jarmeku. V nejbližších ročnících chtějí pořadatelé dosáhnout posílení účasti veřejného sektoru a podnikatelského sektoru na zajištění rozvoje místních trhů a jejich významu pro zviditelnění města Valašské Klobouky a mikroregionu Jižní Valašsko.


  Souvislosti

  Projekt předcházel procesu seznamování partnerů s principy trvalé udržitelnosti i s principy partnerství, které jsou teprve následně na příkladu vysvětlovány a postupně rozšiřovány. Valašský mikulášský jarmek se již stává tradicí; bude třeba zpracovat rozšíření vize místních trhů nejen na jeden pilotní projekt, ale v rámci využití veřejných prostranství a potenciálu mikroregionu na celý rok, dále rozvíjet systematickou spolupráci se Slovenskem v rámci Euroregionu Bílé-Biele Karpaty. Projekt jako příklad bude využit pro zpracování celkové vize rozvoje města na bázi Agendy 21.


  Nositel projektu

  Český svaz ochránců přírody KOSENKA, Cimbálová muzika Dúbrava, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ Sokol, Národopisný soubor Klobučan, Kulturní dům Klobučan, Město Valašské Klobouky. Kontaktní osoby, organizace: 0636/320145 Miroslav Janík, ZO ČSOP KOSENKA


  Místo

  Projekt probíhá ve Valašských Kloboukách a zasahuje mikroregion Jižní Valašsko. Je rozvíjen také v širší oblasti moravsko-slovenského pomezí včetně příhraniční oblasti Slovenska v regionu Bílé-Biele Karpaty.


  Co je nového?