VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK


obnova místních trhů v mikroregionu Jižní Valašsko

Jaké máme cíle

při 10. Valašském mikulášském jarmeku

 

 

1. Usilujeme o to, aby lidé pochopili, že Valašský mikulášský jarmek je veřejnou dobročinnou akcí na podporu dlouhodobého rozvoje regionu Jižní Valašsko prostřednictvím mezisektorové spolupráce

↔ občané ↔ podnikatelé ↔ město ↔

- na podporu dědictví naši lidové kultury a vlídnějších mezilidských vztahů mezi námi i ve vztahu k světu

- na podporu rozvoje ekonomiky města a mikroregionu Jižní Valašsko

- na podporu přírodního dědictví, ochrany přírody a krajiny jižního Valašska

 

2. Chceme posílit organizační schopnosti všech partnerů a občanská sdružení ve městě - odtud čerpáme rozhodující pořadatelské síly a dovednosti, které tvoří neopakovatelný ráz jarmeku a společenský život města. Chceme, aby si zdejší lidé uvědomili, že pořadateli jarmeku nejsou jen na plakátech uvedené organizace, ale všichni občané, podnikatelé, představitelé města, všichni, kdo vědomě podporují uvedené dlouhodobé cíle jarmeku.

3. Chceme získat náměty, organizační schopnosti i síly pro další společné projekty místního rozvoje ve městě a v regionu Jižní Valašsko. Společnými letošními cíli jsou zapojení co největšího počtu dětí a mládeže do jarmeku a zahájení programu Obrana a rozvoj valašské řeči.

4. Chceme dále rozvinout dobročinný charakter akce - zlepšit benefiční výsledky jarmeku v zájmu místního rozvoje všech sektorů /občané - podnikatelé - město/. Prostředky získané v roce 2001 budou rozděleny stejným dílem pořádajícím občanským sdružením na tyto účely:

5. Hodnocením jarmeku chceme získat další věcné argumenty pro to, že vícesektorová spolupráce na principech trvale udržitelného rozvoje Valašskoklobucka při jarmeku má dlouhodobě dobrý vliv

- na místní ekonomiku

- na společenský život a kulturní dědictví jižního Valašska

- na přírodní dědictví jižního Valašska prostřednictvím jeho šetrného využití

Spoluořadatelé jarmeku a příznivci regionu Jižní Valašsko

Ve Valašských Kloboukách 16. října 2001

Vybrané prioritní faktory rozvoje

valašského mikulášského jarmeku pro rok 2001

na základě komplexního hodnocení výsledků jarmeku, které výbor provedl v období leden - duben 2001

ÚSPĚCHY - silné stránky

NEÚSPĚCHY - slabé stránky

Ú 1 - ukázky domácích řemesel

N 1 - postranní zájmy spolupořadatelů

Ú 2 - spolupráce místních souborů

N 2 - propagace, prezentace

Ú 3 - rozšíření programu v Pá, So - odpoledne a Ne

N 3 - nedostatečná nabídka a původnost občerstvení

Ú 4 - lepší ekonomický i benefiční výsledek

 

Ú 5 - spokojenost návštěvníků

 

Ú 6 - ujasnit společnou vizi města a role partnerů

 

 

vnější HROZBY

vnější PŘÍLEŽITOSTI

H 1 - nepřipravenost na počasí

P 1 - rozšíření sponzor. základny a spolupráce s nimi

H 2 - pochybí zase více stánků a bufetu pořadatelů

P 2 - granty pro místní rozvoj

H 3 - chybí hlavní stan - schází infocentrum města

P 3 - využít již dosažených výsledků jarmeku

H 4 - možnosti, schopnosti a dovednosti pořadatelů

P 4 - zapojení mladých

 

P 5 - obrana a rozvoj valašské řeči - naše kult. dědictví

Valašské Klobouky 15. dubna 2001

Poznámky k realizaci - jaká opatření

byla provedena: nebyla provedena:

 

 

Vklady

do rozvoje města Valašské Klobouky a mikroregionu Jižní Valašsko

prostřednictvím Valašského mikulášského jarmeku*

1999 2000 2001

VEŘEJNÝ SEKTOR

pořadatelské organiz / osob 2 /10 3/ 12 3/23

finanční dary 2 000 4 000 26 000

materiální dary 1 000 6 000 8 000

služby 40 000 91 000 161 000***

hodnota dobrovolné práce 3 000 5 000 5 000

celkem hodnota nákladů 46 000 106 000 200 000

tržby veřejného sektoru - - -

 

PODNIKATELSKÝ SEKTOR OBČANSKÝ SEKTOR

pořadatelů - - - pořadatelů /obč. sdruž/ osob 4 /150 5 / 166 5/255

celkem sponzorů 31 58 71 počet vystupujících 215 235 272

celkem trhovců a ukázek řemesel 164 171 190 počet ukázek řemesel 61 68 55

finanční dary 29 000 40 000 43 000 finanční dary od občanů 7 000 21 000 24 000

materiální dary 20 000 27 000 35 000 materiální dary 11 000 10 000 1 000

dary služeb 9 000 13 000 22 000 dary služeb 69 000 22 000 30 000

hodnota dobrovolné práce - - - hodnota dobrovolné práce 78 000 192 000 201 000

celkem hodnota nákladů 58 000 80 000 100 000 celkem hodn. nákladů 165 000 245 000 256 000

tržby pro místní podnik.* 780 000 860 000 1280000 tržby pořadatelů 77 000 100 000 138 000

hospodářský výsledek 25 000 58 000 71 000

Celkem všechny sektory

Počet návštěvníků jarmeku*

1999

2000

2001

počet je stanoven jako průměr více odhadů

10 000

12 000

15 000

Rozdělení celkových vkladů do jarmeku v Kč,- *

1999

2000

2001

celková hodnota vkladů do jarmeku ze všech tří sektorů

269 000 100 %

431 000 100 %

556 000 100%

z toho: přímé finanční vklady ze všech tří sektorů

38 000 14 %

65 000 15 %

99 000 18 %

materiální vklady ze všech tří sektorů

32 000 12 %

42 000 10 %

43 000 8 %

vklady služeb ze všech tří sektorů

118 000 43 %

126 000 30 %

213 000 38 %

dobrovolná zájmová práce občanů

** 81 000 31 %

197 000 45 %

201 000 36 %

Předpokládané tržby podle výše zjišťované útraty*

/celkový počet tvořících tržby 9 000 návštěv./ z toho:

tvořících tržby 2000

počet návštěvníků x útrata v roce 2000

tržby v roce 2000

2001 s nárůstem návštěv. a doby

označilo bez útraty

3%

300 x 0,-

-

-

označena útrata do 100,-Kč

20%

2000 x 50,-

100.000,-Kč

120 000,-Kč

do 300,-Kč

19%

1900 x 200,-

380.000,-Kč

456 000,-Kč

do 500,-Kč

35%

3500 x 400,-

1.400.000,-Kč

1 680 000,-Kč

do 1000,-Kč

14%

1400 x 750,-

1.050.000,-Kč

1 260 000,-Kč

nad 1000,-Kč

8%

800 x 1000,-

800.000,-Kč

960 000,-Kč

c e l k e m

100%

9000

3.730.000,-Kč

4 476 000,-Kč

Kam plynou tržby jarmeku podle místního principu*

% *trhovců

1999

2000

2001

celkové tržby na jarmeku

100%

3 000 000

3 730 000,-Kč

4 476 000,-Kč

z toho tržby plynoucí mimo region

35%

1 050 000

1 300 000,-Kč

1 560 000,-Kč

tržby do regionálního rozvoje včetně města

65%

1 950 000

2 430 000,-Kč

2 910 000,-Kč

v tom tržby pro městské trhovce, obchodníky a pořadatelé*

860 000

1 000 000,-Kč

1 280 000,-Kč

* výsledky byly stanoveny na základě sledovaných ukazatelů rozvoje jarmeku prostřednictvím statistických údajů

pořadatelů a na základě sociologického průzkumu mezi návštěvníky a trhovci prováděného studenty Masarykovy

univerzity Brno v roce 1999 a 2000 jako součásti programu rozvoje jarmeků s tím, že skladba jarmeku v roce 2001

zůstala stejná, přibylo jen návštěvníků a prodloužila se tržní doba

** pro neúplnost údajů v roce 1999 bylo podhodnoceno

*** výrazný nárůst služeb veřejného sektoru 2002 je dán čtyřnásobně vyšším oceněním pronájmu náměstí

II. Dlouhodobé hodnoty pro místní rozvoj*

prostřednictvím Valašského mikulášského jarmeku /viz Mapa hodnot udržitelnosti/

Závěr 2000

Je-li celkové působení jarmeku hodnoceno na základě společných setkání s ostatními partnery kladně, chceme:

Závěry 2001

Celkové hodnocení

10.valašského mikulášského jarmeku - průběh setkání

  1. Na závěrečné hodnocení 20. března přišlo 17 osob. Nejdříve byl promítnut videodokument o jarmeku, který natočila Nadace Partnerství Brno /30 min/. Poprvé se o veřejně dostupnou dokumentaci jarmeku postarali iniciativně jiní. Jak to udělali můžete posoudit i vy. Videokazetu si můžete zapůjčit v občanské ekologické poradně KOSENKA za 5,-Kč na den, nebo objednat za 320,-Kč k zakoupení.
  2. Potom jsme hodnotili jak se organizačnímu výboru podařilo pracovat podle priorit vybraných z hodnocení 9. jarmeku. Výsledky jsou v tabulce.
  3. Dále byly seřazeny silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti jarmeku 2001 spolu s dalšími zapsanými při hodnocení. Do konečného hlasování postoupila jen čtvrtina všech úspěchů, neúspěchů, hrozeb a příležitostí. Výsledky hlasování jsou rovněž v tabulce. Celkové vklady a výsledky zveřejňujeme, aby se z nich mohli inspirovat všichni partneři, občané a jednotlivé sektory ve městě i mikroregionu.
  4. V závěru setkání jsme se zabývali shromažďováním námětů k řešení hrozeb a slabých stránek jarmeku a rolí jednotlivých partnerů což bude samostatná práce u všech priorit, úspěchů i příležitostí, než organizační výbor rozhodne jak dál. Příslušné výsledky/viz přílohy/

Ad 2.

Úspěšnost reakce organizačního výboru jarmeku v roce 2001

na

"Vybrané prioritní faktory rozvoje"

valašského mikulášského jarmeku z hodnocení roku 2000

+ /úspěšná reakce 0 /nevím nebo nezměnilo se - neúspěšná reakce /16 hodnotitelů /

ÚSPĚCHY - silné stránky

vybráno z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

NEÚSPĚCHY - slabé stránky

vybráno z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

Ú 1 - ukázky domácích řemesel

+10 4 -2

N 1 - postranní zájmy spolupořadatelů

+ 5 11 - 0

Ú 2 - spolupráce místních souborů

+6 6 -4

N 2 - propagace, prezentace

+ 8 4 -4

Ú 3 - rozšíření programu v Pá, So - odpoledne a Ne

+15 1 0

N 3 - nedostatečná nabídka a původnost občerstvení

+ 10 6 0

Ú 4 - lepší ekonomický i benefiční výsledek

+14 1 -1

   

Ú 5 - spokojenost návštěvníků

+15 1 0

   

Ú 6 - ujasnit společnou vizi města a role partnerů

+3 11 -2

   

vnější HROZBY

vybráno z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

vnější PŘÍLEŽITOSTI

vybráno z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

H 1 - nepřipravenost na počasí

+4 8 -4

P 1 - rozšíření sponzor. základny a spolupráce s nimi

+9 5 -2

H 2 - pochybí více stánků a bufetů pořadatelů

+9 5 -2

P 2 - granty pro místní rozvoj

+7 6 -3

H 3 - chybí hlavní stan - schází infocentrum města

0 4 -12

P 3 - využít již dosažených výsledků jarmeku

+12 4 0

H 4 - možnosti, schopnosti a dovednosti pořadatelů

+12 2 -2

P 4 - zapojení mladých

+10 4 -2

   

P 5 - obrana a rozvoj valašské řeči- kultur. dědictví

+12 3 -1

/seřazeno podle výsledné reakce/

úspěšné

Ú 5 - spokojenost návštěvníků

+15 1 0

+ 15

Ú 3 - rozšíření programu v Pá, So - odpoledne a Ne

+15 1 0

+ 15

Ú 4 - lepší ekonomický i benefiční výsledek

+14 1 -1

+ 13

P 3 - využít již dosažených výsledků jarmeku

+12 4 0

+ 12

P 5 - obrana a rozvoj valašské řeči- kultur. dědictví

+12 3 -1

+ 11

H 4 - možnosti, schopnosti a dovednosti pořadatelů

+12 2 -2

+ 10

N 3 - nedostatečná nabídka a původnost občerstvení

+10 6 0

+ 10

Ú 1 - ukázky domácích řemesel

+10 4 -2

+ 8

P 4 - zapojení mladých

+10 4 -2

+ 8

H 2 - pochybí více stánků a bufetů pořadatelů

+9 5 -2

+ 7

P 1 - rozšíření sponzorské základny a spolupráce s nimi

+9 5 -2

+ 7

N 1 - postranní zájmy spolupořadatelů

+5 11 0

+ 5

P 2 - granty pro místní rozvoj

+7 6 -3

+ 4

N 2 - propagace, prezentace jarmeku

+8 4 - 4

+ 4

Ú 2 - spolupráce místních souborů

+6 6 -4

+ 2

Ú 6 - ujasnit společnou vizi města a role partnerů

+3 11 -2

+ 1

bez reakce

H 1 - nepřipravenost na počasí

+4 8 -4

0

neúspěšné

H 3 - stále chybí hlavní stan - schází infocentrum města

0 4 -12

- 12

Ad 3.

Hodnocení jarmeku 2001

V hodnocení bylo celkem zaregistrováno bylo 104 úspěchů, 63 neúspěchů, 48 hrozeb a 61 příležitostí. V tabulce je pořadí prvních 25 % ze všech hodnocených úseků.

 

úspěchy - silné stránky jarmeku 2001

1.-2. Spokojenost návštěvníků /15/

1.-2. Rostoucí počet trhovců a

všech ukázek v programu /15/

3. Otevření a program dřevěnice č.7 v

Brumovské ul. Nadace J. Pivečky

/14/

4. Úspěšné zapojení dětí a mládeže

ze souborů do programu /13/

5. Podařil se záměr širokého programu od

pátku do neděle /11/

6. Dostatek kyselice /10/

7. Přibylo dobrovolných spolupracovníků /8/

8.-10. Dobrá spolupráce všech spolupořadatelů /6/

8.-10. Podpora řemesel-dlouhodobý program na

Kosence /6/

8.-10. Dobrá spolupráce s KD Klobučan a muzeem /6/

11.-12. Celkové zlepšení sponzorského výsledku /5/

11.-12. Podařilo se zajistit produkty z ekologické jehněčí produkce

/pečínka, klobásy, guláše/ 5/

13. Dobré technické, odborné zázemí a vztahy se šíří z

Kosenky

14.-15. Dobrá spolupráce s TJ Sokol

14.-15. Byl vydán a prezentován Manifest valašské řeči

16.-18. Stabilní složení organizačního výboru

16.-18. Dobrá atmosféra práce ve výboru

16.-18. Źivý betlém připravený gymnáziem

19.-23. Dobrá spolupráce členů výboru

19.-23. Program zveřejněný měsíc předem- dobrá reakce na rok 2000

19.-23. Dobrá spolupráce při propagaci se všemi spolupořadateli

19.-23. Zlepšující se podpora od podnikatelů a živnostníků

19.-23. Noví členové výboru /E. Sáblíková, J. Pivečka, . Bureš/

24. Podařila se sponzorská výroba pokladniček - spolupráce s

místními řemeslníky

neúspěchy - slabé stránky jarmeku 2001

1.-2. Nepodařilo se zajistit

informační centrum města

ani jarmeku, nevyužití

vestibulu MěÚ /12/

1.-2. Společenského setkání na

regionální úrovni se

neúčastnila media a nikdo z

podnikatelského sektoru /12/

3. Nekázeň prodejců, odmítání

přidělených míst a regulace /9/

4.-6. Na více úseků práce je jen jeden

organizační pracovník /7/

4.-6. Nebyly předem připraveny elektrické

přípojky na náměstí /7/

4.-6. Malá efektivnost hodnocení z časového

hlediska /7/

7. Zajištění benefičního výsledku nebylo založeno

na systematické práci týmu, nebyly určeny

všechny zodpovědné osoby, nebyla příprava /6/

8. Nedodržování ohlášené velikosti stánků prodejci /5/

9.-10. Malá účast podnikatelů a živnostníků na přípravě

strategie jarmeku /4/

9.-10. Někteří trhovci prodávali nelegálně slivovici /4/

11.-12 Nehrála klobucká dospělá cimbálová muzika /3/

11.-12. Nedotažená dělba práce. Chybělo obsazení všech

potřebných organizačních úseků práce /3/

13.-14. Špatná komunikace na gymnáziu a souboru Slavičan /2/

13.-14. Příliš mnoho klíčových úloh je na Kosence /2/

15. Málo místních specialit od místních živnostníků /1/

 

 

hrozby - co může ohrozit úspěšnost jarmeku

1.-2. Zánik místní produkce a

ekonomiky z místních zdrojů

/speciality, řemesla, kultura

a další... /12/

1.-2. Nepřipravenost na špatné

počasí /12/

3. Neprůchodnost náměstí pro velkou

návštěvnost /11/

4.-5. Chybí další připravený spolupracovník

úseku propagace, prezentace a

systémového hodnocení jarmeku /8/

4.-5. Netolerance mezi valašskoklobuckými

soubory /8/

6. Únava klíčových pořadatelů /7/

7. Vyčerpání organizátorů /6/

8. Nepoučení se z neúspěchů /5/

9.-10 Přetížení dobrovolníků - spolupracovníků /3/

9.-10. Obtížná nahraditelnost zkušených členů výboru a

dobrovolníků /3/

11. Nezodpovědnost jednotlivců /2/

12.-13. Malé pochopení specifických rolí sektorů v jarmeku

občanský x veřejný x podnikatelský /1/

12.-13. Výbor se rozpadne /1/

 

 

příležitosti - co může být využito pro úspěch jarmeku

1.-3. Zapojit více živnostníků,

řemeslníků a podnikatelů z

okolních obcí zaměřených na

identitu regionu /12/

1.-3. Zřízení informačního centra

města a jarmeku /12/

1.-3. Rozšířit jarmek na dolní

náměstí /12/

4. Zefektivnit práci výboru /9/

5. Články pro tisk připravovat

tak, aby byly přijatelné. Odborné a

zasvěcené hodnocení uplatňovat v

odborném tisku. Zlepšovat

spolupráci s medii. /8/

6. Více zapojit veřejný sektor a členy

zastupitelstva /7/

7. Spolupráce se souborem Dúbrava /6/

8.-12. Získávat a zapracovávat další trvalé

spolupracovníky pro jednotlivé úseky práce /3/

8.-12. Pro každý hostující soubor zajistit místního

partnera-průvodce. /3/

8.-12. Vytvořit tým pro benefiční a sponzorskou práci s

využitím získaných schopností a zkušeností /3/

8.-12. Vychovávat a připravovat další nástupce-mladé /3/

8.-12. Předat nekteré úseky jiným organizacím a

jednotlivcům /3/

13.-14. Zainteresovat město více na zlepšení zařízení města /2/

13.-14. Zajistit větší strategické sponzory /2/

15. Otevřít a využít vestibul MěÚ /1/

1. stupeň - jednotliví členové výboru se svými spolupracovníky /leden/

2. stupeň - organizační výbor jarmeku /9 dílčích hodnocení jednotlivých úseků a organizací/ v průběhu

ledna a února

3. stupeň - celkové hodnocení /17 účastníků závěrečného hodnocení / dne 20. března 2002

Ad 4.

Ve zbylém čase hodnocení a po ukončení programu hodnocení byly shromažďovány

náměty k příležitosti Zefektivnit práci výboru /4. pořadí v příležitostech/

/bez pořadí a bez evaluace !/

*

Děkujeme nejen všem členům organizačního výboru, ale i všem dalším dobrovolníkům,

občanům, příznivcům, sponzorům, spolupořadatelům ze všech sektorů,

všem, kteří jarmeku něco přinesli, kteří se o jarmek a jeho výsledky zasloužili.

Věříme, že Vaši přízeň jarmeku zachováte a jarmek si tak svou úroveň udrží nebo ještě rozvine v zájmu dlouhodobých cílů, které sleduje.

Miroslav Janík Pavlína Kolínková

vedoucí hodnocení jarmeku předsedkyně organizačního výboru

10. valašského mikulášského jarmeku

Valašské Klobouky 27. března 2002

Program SPOLUPRÁCE 2002 - duben

 

 

Konečné výsledky 10. valašského mikulášského jarmeku

Na závěrečné hodnocení 20. března přišlo 17 osob. Nejdříve byl promítnut videodokument o jarmeku, který natočila Nadace Partnerství Brno /30 min/. Poprvé se o veřejně dostupnou dokumentaci jarmeku postarali iniciativně jiní. Jak to udělali můžete posoudit i vy. Videokazetu si můžete zapůjčit v občanské ekologické poradně KOSENKA za 5,-Kč na den, nebo objednat za 320,-Kč k zakoupení.

Potom jsme hodnotili jak se organizačnímu výboru podařilo pracovat podle priorit vybraných z hodnocení 9. jarmeku. Výsledky jsou v tabulce.

Vybrané prioritní faktory rozvoje

valašského mikulášského jarmeku z hodnocení roku 2000 a úspěšnost reakce na ně v roce 2001

+ /úspěšná reakce 0 /nevím nebo nezměnilo se - neúspěšná reakce *

ÚSPĚCHY - silné stránky

z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

NEÚSPĚCHY - slabé stránky

z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

Ú 1 - ukázky domácích řemesel

+10 4 -2

N 1 - postranní zájmy spolupořadatelů

+ 5 11 - 0

Ú 2 - spolupráce místních souborů

+6 6 -4

N 2 - propagace, prezentace

+ 8 4 -4

Ú 3 - rozšíření programu v Pá, So - odpoledne a Ne

+15 1 -0

N 3 - nedostatečná nabídka a původnost občerstvení

+10 6 0

Ú 4 - lepší ekonomický i benefiční výsledek

+14 1 -1

   

Ú 5 - spokojenost návštěvníků

+15 1 0

   

Ú 6 - ujasnit společnou vizi města a role partnerů

+3 11 -2

   

vnější HROZBY

z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

vnější PŘÍLEŽITOSTI

z roku 2000

úspěšnost reakce

v roce 2001

H 1 - nepřipravenost na počasí

+ 4 8 -4

P 1 - rozšíření sponzor. základny a spolupráce s nimi

+9 5 -2

H 2 - pochybí více stánků a bufetů pořadatelů

+9 5 -2

P 2 - granty pro místní rozvoj

+7 6 -3

H 3 - chybí hlavní stan - schází infocentrum města

0 4 -12

P 3 - využít již dosažených výsledků jarmeku

+12 4 0

H 4 - možnosti, schopnosti a dovednosti pořadatelů

+12 2 -2

P 4 - zapojení mladých

+10 4 -2

   

P 5 - obrana a rozvoj valašské řeči- kultur. dědictví

+12 3 -1

* 16 hodnotitelů

Dále byly seřazeny silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti jarmeku 2001 spolu s dalšími zapsanými při hodnocení. Do konečného hlasování postoupila jen čtvrtina všech úspěchů, neúspěchů, hrozeb a příležitostí. Výsledky hlasování jsou rovněž v tabulce. Celkové vklady a výsledky zveřejňujeme, aby se z nich mohli inspirovat všichni partneři, občané a jednotlivé sektory ve městě i mikroregionu.

V závěru setkání jsme se zabývali shromažďováním námětů k řešení hrozeb a slabých stránek jarmeku a rolí jednotlivých partnerů což bude samostatná práce u všech priorit, úspěchů i příležitostí, než organizační výbor rozhodne jak dál.

Děkujeme nejen všem členům organizačního výboru, ale i všem dalším dobrovolníkům,

občanům, příznivcům, sponzorům, spolupořadatelům ze všech sektorů,

všem, kteří jarmeku něco přinesli, kteří se o jarmek a jeho výsledky zasloužili.

Věříme, že Vaši přízeň jarmeku zachováte a jarmek si tak svou úroveň udrží nebo ještě rozvine v zájmu dlouhodobých cílů, které sleduje.

Miroslav Janík, vedoucí hodnocení jarmeku