Orlí kaňon1.Název projektu: Orlí kaňon

2.Nositel projektu:
   Gymnázium Orlová
   MěÚ Orlová, odbor ŽP
   Vita - občanské sdružení

3. Místo: Město Orlová; Moravskoslezský kraj

4. Oblast: Veřejná prostranství

5. Historie projektu

Oblast na severovýchod od Ostravy je pokryta sedimenty sprašových hlín. Z geologického hlediska nedávno se v nich vytvořila řada strží a terén tak získal pro někoho nádech romantiky divokých, neprostupných a zelených roklí, pro jiného nevhodnou a obtížnou členitost.

V každém případě právě na tomto terénu postupně vyrostlo sídliště, byty pro havíře karvinských dolů. Hned při stavbě byl založen problém, skrytý, neviditelný ale existující. Stavební sutí zasypané svahy strže po vydatných deštích v roce 1997 začaly ujíždět a začaly bezprostředně ohrožovat statiku domu stojícího na okraji strže. Osud přírodní oázy mezi panelovými domy byl zpečetěn. Ujíždějící svahy je třeba zastavit a to rychle, účinně a… levně. Nabízí se jednoduché řešení, zejména v oblasti, kde denně dochází k přesunům obrovských objemů hornin a zemin - zasypat.

V roce 2001 se vedoucí odboru životního prostředí města Orlová obrátil na Vitu s žádostí (nabídkou) o spolupráci a pomoc.

Zasypání je sice způsob nejjednodušší, ale už v beztak sterilním prostředí sídliště je více než devastační. Otázka zněla: Dalo by se s tím něco udělat tak, aby byly zachovány alespoň některé stromy a terénní pestrost? Pracovníci MěÚ totiž znali proces, kterým vznikl "Park na sídlišti Fifejdy" a osobně se byli přesvědčit o výsledku akce na místě samém. Oceňovali míru zapojení veřejnosti a snahu o zpříjemnění, ozdravění prostředí na sídlišti. Vita byla požádána o zpracování studie, která by nabízela alternativní řešení sanace. Tou alternativou a hlavní myšlenkou celého záměru bylo navázání stavby "parku" na sanační práce. Běžným postupem by sanace skončily vytvořením zarovnané, nezajímavé, pro sídliště typicky nudné plochy. Takto se ale rýsovala možnost dokončit sanaci v žádoucí modelaci terénu a co víc, ušetřila by se spousta peněz - navázáním dokončovacích sanačních prací na zahájení stavby parku modelacemi terénu.

Bylo zřejmé, že musíme zvládnout nové problémy související s uvedeným postupem, o kterých jsme neměli doposud tušení. Navíc v době, kdy celý proces začínal, jsme neměli prostředky na realizaci parku a nebylo jisté, jak se podaří časově zkoordinovat veškeré aktivity. Vita získala z projektu prostředky na plánovací proces a spolu s penězi na architektonickou studii to byly peníze, se kterými jsme do procesu vstupovali.

6. Popis projektu

Projekt doposud proběhl ve třech etapách:
1. Příprava studie řešení
2. Příprava projednání záměru s veřejností
3. Projednání s veřejností
   a v tuto chvíli na konci roku 2002, čeká na fázi poslední - realizační.

Fáze první - architektonická studie

K zahájení koordinačních prací se záměrem sanace strže bylo nutné připravit studii, která by byla podkladem pro jednání. V prosinci 2001 připravil Ing.Arch. Igor Krčmář studii, která navrhovala řešení sanace a zachování co nejvíce zeleně včetně zachování charakteru údolí (strže) daného místa.

Zároveň měl studie sloužit jako informační a motivační materiál pro další jednání s politiky a zejména s veřejností.

Odbor životního prostředí studii převzal, Vita navrhla následující postup z hlediska projednávání záměru s veřejností a konečná dohoda zněla následovně:
· Práce na stavbě a koordinace se sanačními pracemi je plně v kompetenci úřadu
· Projednání s veřejností a získání prostředků na projednání zajistí Vita

Fáze druhá - příprava na projednání s veřejností

Od počátku jsme měli v úmyslu zapojit veřejnost do celého procesu prostřednictvím plánovacího víkendu. Problém, který jsme řešily však byl zásadní - nejsme místní a "odborníci zvenku" nemusí být místní komunitou přijati. Nakonec, necítili jsme těžiště naší role v tom, aby se říkalo, že Vita tuto věc "dělá". Daleko víc nám záleželo na tom, aby byl vytvořen prostor pro participaci a aby se alespoň někteří lidé něco naučili a používali ve svém životě.

Myšlenka zapojit do celého procesu místní gymnázium byla pro nás východiskem a řešením. Přesně splňovala naše záměry a odpovídala našim zájmům. Nevěděli jsem ovšem jak na ni zareagují rozhodující lidé na gymnáziu - ředitel, zástupkyně ředitele, ochotní kantoři a hlavně, jak na to zareagují studenti.

Přece jenom, naše rozhodnutí znamenalo, že celý proces ponesou právě oni; Vita zařizovala potřebné vedení a peníze z projektu, ale konečná realizace plánovacího víkendu, ta zůstala na "dětech" z gymnázia a jejich kantorech.

V okamžiku kdy padlo toto rozhodnutí jsme připravili projekt a získali peníze. Společně s městským úřadem v Orlové jsme oslovili gymnázium, a to souhlasilo. Pravděpodobně si kantoři na počátku mysleli své, ale našli odvahu a to své "ano" řekli.

Od tohoto okamžiku nás čekala tvrdá práce - naučit kolegy z gymnázia připravovat informační materiály, základy komunikace, naplnit internetové stránky, zajistit distribuci letáků přímo do rodin, zajišťovat koordinaci všech aktivit, realizovat vnitřní plánování se zainteresovanými studenty, vybrat jméno a logo připravovaného parku prostřednictvím soutěží, rozjet vydávání časopisu "Stržánka" a nakonec realizovat plánovací víkend.

Tomu všemu předcházelo první setkání se studenty gymnázia. V tělocvičně se jich sešlo 60 napříč ročníky a vyslechli si vyprávění doprovázené projekcí o stavbě parku s obyvateli sídliště v Ostravě. Pak jsme je seznámili se situaci v jejich městě.

Ty, které to zaujalo, jsme pozvali na schůzku za týden. Psal se leden roku 2002. Od této chvíle jsme se se studenty scházeli každý týden.

Sborovna gymnázia se stala místem společných setkání i plánovacích víkendů Stalo se pravidlem, že jsme se scházeli 1x týdně ve složení studenti (skupina od 60 do 25), zástupci Městského úřadu a Vita. Podrobně jsme projekt probírali krok za krokem a zároveň připravovali pro studenty minisemináře např. v komunikaci a spolupráci, abychom je dobře připravili na úkoly, které stály před nimi. Každé setkání umožňovalo diskusi, přinášelo hry ale také hodnocení a nové informace.

Název parku

Na jedné z prvních schůzek jsme pomocí tak oblíbeného "brainstormingu" vybrali společně se studenty, pedagogy i zástupci úřadu název pro budoucí park. A bylo z čeho vybírat. Mezi návrhy byly např. Maják, Ďurský park, Stržánka nebo Orlí kaňon, který nakonec v těžké konkurenci zvítězil.

Internetové stránky

2 studenti se ihned po první schůzce pustili do přípravy internetových stránek, na nichž průběžně zveřejňovali postup v projektu. Stránky připravili sami, bez cizí pomoci a dokonce pomocí grafů měřili každodenní přístupy na ně v jednotlivých měsících.

Na internetových stránkách byly také zveřejněny jednotlivé návrhy loga pro park, fotografie, záznam z tiskové konference, i vysílání z ostravské televize, příspěvky z časopisu Stržánka, jmenný seznam studentů, kteří se do projektu zapojili, pozvánka na plánovací víkend a další.

"Časopis" Stržánka

Okolo mladé paní profesorky z češtiny se utvořila parta redaktorů a fotografů, kteří začali vydávat školní časopis, do jehož titulku použili jeden z návrhů názvů pro park. Časopis byl k dispozici studentům gymnázia, zájemcům v knihovně i kulturním domě, rodičům a učitelkám v blízké mateřské škole, byl distribuován úředníkům i představitelům města Orlové, i Zdravého města.

V časopise věrně popisovali, co se okolo projektu dělo, a nebáli se zveřejnit i své názory. Časopis poté kopírovali v počtu asi 30 až 50 kusů, podle aktuální potřeby. Plakáty, nástěnky

Profesorka výtvarné výchovy konzultovala studentkám a studentům výrobu velkorozměrných plakátů (cca 30 ks) a nástěnek (12), které byly rozneseny a instalovány na společně vytipovaná a hojně lidmi navštěvovaná místa ve městě.

Letáky

Dle údajů, které jsme získali z úřadu města, obývají lidé v okolí strže 495 bytů. Tolik také vyrobili studenti plakátků informujících lidi o záměru sanace a následné stavby parku. S plakátky ve dvojicích obešli studenti všechny byty a snažili se jejich obyvatelům věc vysvětlit a pozvat je na plánovací víkend.

Před obchůzkami bytů absolvovali studenti trénink, který umožňoval vcítit se do lidí, které měli navštívit. Získali také základní doporučení jak postupovat v různých situacích, které mohou nastat. Společně jsme zvolili termín, v němž bylo nutné úkol splnit.

Tisková konference

Vita připravila tiskovou konferenci, na níž samotní studenti (9 lidí) představili celý projekt. Prezentovali své dosavadní zkušenosti, výstupy i představy o dalším pokračování. Tiskové konference se také zúčastnili dva z pedagogů, zástupkyně starosty Městského úřadu, zástupkyně zdravého města a pracovnice odboru životního prostředí. Přípravu a průběh kontrolovala Vita, ale studenti se brzy otrkali a při dalších aktivitách už s novináři komunikovali naprosto bez zábran.

Plánovací víkend potom proběhl standardně a bez problémů. Studenti svou roli zvládli naprosto perfektně včetně starosti o děti rodičů plánujících o patro výše, připravili skvělý informační systém, po technické stránce stejně jako z hlediska starosti o lidi se jednoduše neobjevil ani jeden zádrhel.

Výsledkem tak nebyl pouze "opřipomínkovaný" návrh architekta, ale parta mladých lidí, kteří se naučili mnoho nových věcí a hlavně získali zájem o to, co se bude se strží, dnes Orlím kaňonem, dít dál.

Další vývoj už závisel především na schopnosti sehnat finanční prostředky a na koordinaci sanačních prací a následné modelace terénu.

Finanční prostředky byly získány a v roce 2003 proběhne stavba parku.

Bohužel, koordinace s investory a sanační firmou nedopadla ve prospěch původního záměru. V listopadu roku 2002 je trž zarovnána a stavba parku s sebou ponese zvýšení nákladů na "znovuvyrobení" terénní modelace, která byla sanací zarovnána.

7.Počet a typ subjektů zapojených do projektu

Práce se zúčastnili:
Až 60 studentů a asi 5 pedagogů Orlovského gymnázia
3 zaměstnanci městského úřadu a dva zastupitelé
občanské sdružení Vita prostřednictvím dvou (příprava plánování) a 4 (realizace plánovacího víkendu) zaměstnanců
architekt
místní škola a školka
místní kulturní středisko a knihovna
místní noviny

Projekt v podobném složení a v tomto smyslu proběhl v Orlové poprvé.

8. Slabé a silné stránky projektu, procesu

Od počátku bylo zřejmé, že koordinace všech aktivit nebude jednoduchá. Výsledek, tedy projednání s veřejností a získání prostředků na stavbu, však hodnotíme vysoce pozitivně. Jedná se o výsledek spolupráce místního úřadu, gymnázia a neziskové organizace. Navíc zájem studentů je nadále vysoký a podle našeho názoru, i kdyby park nakonec postaven nebyl, tento výsledek je nejvíc, čeho je možné dosáhnout.

Naopak se nepodařilo zkoordinovat přechod mezi sanací a stavbou. Výsledkem je zbytečná ztráta zeleně a finančních prostředků. Pro konečný výsledek, tedy realizaci parku v terénní modelaci a s výsadbami vzrostlé zeleně, to však nebude mít zásadní dopad, i když kácení stromů a následné zarovnání terénu vyvolalo živé reakce místních obyvatel.

To je ale opět pozitivum, protože plánováním vyvolaný zájem i u místních přetrvává.

9.Způsoby financování aktivit spojených s procesem

Zajištění architektonické studie bylo realizováno ze zdrojů MěÚ Orlová Plánovací aktivity - projektově zajištěné prostředky sdružením Vita Projekt a stavba parku - MěÚ Orlová a Vita

10. Úroveň politické podpory procesu

Projekt a celý proces byl vyvolán zájmem odboru životního prostředí MěÚ Orlová. Proces měl politickou podporu, která se projevila aktivní účastí na plánovacích aktivitách a dalším zájmem o osud parku. Stejně tak získání prostředků je výsledkem společné podpory zaměstnanců úřadu i politiků.

11. Přijetí či nepřijetí strategického dokumentu

V procesu nešlo o přijetí strategického dokumentu. Ovšem způsob řešení tohoto problému a jeho uznání se objevilo v oficiálním plánu Zdravého města Orlová.

12. Návaznost na širší rámec

Jak bylo zmíněno, stal se součástí aktivit realizovaných v rámci "Zdravého města". Projekt bude ukončen v roce 2003 realizací parku.

Podle našeho přesvědčení i přes dílčí "neúspěchy" povede k využití této a podobných metod a i přes obtížné sociálně demografické složení obyvatelstva (a možná právě proto) bude uplatňován a bude získávat větší ohlas a sílu.

Kontakt

Vita - občanské sdružení Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava tel.: 59 6616155, e-mail: vitaova@ova.comp.cz, Internet: www.vitaova.cz kontaktní osoby: Zdeněk Jakubka, Věra Jakubková Vita je nezisková, nestátní organizace založená v Ostravě v roce 1991. Zabývá se environmentální osvětou, výchovou a vzděláváním, realizací partnerských projektů, podporuje rozvoj demokratických principů.