MÍSTNÍ AGENDA 21 VE VSETÍNĚ


Oblast


Historie

V červnu 1992, v době konání summitu v Rio de Janeiru, proběhl happening dětí vsetínských základních škol, který připravilo ALCEDO - dům dětí a mládeže. Vedení radnice byl předán Strom přání a slibů. Děti uspořádaly řetězový pochod městem, tancovaly a zpívaly před radnicí a upozorňovaly veřejnost na konání summitu. Ve stejném roce se město Vsetín zapojilo do světové soutěže měst - programy v oblasti sociálního rozvoje a životního prostředí - umístilo se na 13. místě. V roce 1995 zástupci ALCEDA a Sdružení Ledňáček formulovali společné principy trvalé udržitelnosti ve společných aktivitách pro veřejnost. Sledovali jsme dění související s MA 21 v ČR i zahraničí, navštěvovali semináře, studovali dostupné materiály. Naše aktivity podstatně ovlivnila návštěva města Sheffield ve Velké Británi, zejména přednáška zástupce radnice v Sheffieldu. Dalším impulsem bylo v roce 1997 setkání s Johnem Gittinsem, ředitelem nevládní organizace Cheshire Landscape Trust, a jeho zkušenostmi s uplatňováním MA 21 ve Velké Británii. V roce 1998 připravilo ALCEDO a Sdružení Ledňáček první seminář o MA 21 a trvale udržitelném rozvoji pro Vsetín, který bohužel z pozvaných starostů obecních úřadů navštívili z celého okresu pouze tři. O rok později jsme se začali orientovat na město Vsetín. Využili jsme všech dosavadních zkušeností v oblasti osvětových akcí pro veřejnost, ekologické výchovy a vzdělávání dětí a pedagogů a kontaktů s organizacemi i jednotlivci. V dubnu 1999 jsme předložili projekt o realizaci MA 21 ve Vsetíně městskému zastupitelstvu. Do akcí pro veřejnost jsme cíleně vkládali osvětové programy, proběhla socioekologická anketa, soutěže pro děti a mládež, v říjnu byly zahájeny kulaté stoly. V červnu 2000 byl valnou hromadou mikroregionu Vsetínsko přijat Integrovaný projekt pro rozvoj mikroregionu.


Popis projektu
Osvětové a kulturně-společenské akce pro veřejnost (od r. 1998)

Kulaté stoly pro zástupce vsetínských organizací, radnice, podnikatele a osobnosti města. Od října 1999 doposud proběhlo 10 setkání. Témata: doprava a veřejné komunikace, soužití s menšinami, občanské iniciativy ve Vsetíně, volný čas na sídlištích, čistota města, prevence, senioři, zvyky a tradice na Valašsku apod. Ze zápisů připravujeme sborník.


Dětský parlament (od dubna 2000)

První vsetínský Dětský parlament byl zvolen na 9. ročníku akce „Dětské slyšení“ (The Voice of Children) v dubnu 2000. Jeho členové zastupují základní a střední školy ve městě Vsetín. Dětský parlament přispívá ke zlepšení komunikace mezi dětmi a dospělými. Poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí, a tak je zapojuje do společenského a kulturního života města. Učí děti komunikovat, přispívá ke zvýšení sebedůvěry, sebeúcty a zodpovědnosti. Dětský parlament zasedá zpravidla jednou měsíčně, pořádá kulaté stoly pro žáky vsetínských škol a podílí se na organizaci akcí pro veřejnost (např. Valašské záření).


Vzdělávací projekt pro učitele „Škola - místo k životu“ (od února 2000)

Modelový česko-britský projekt, který by měl v českých školách uvést do praktického života myšlenky trvale udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Projekt poskytuje zázemí zkušeným i začínajícím pedagogům, kteří mají zájem změnit klima české školy, zejména vztahy mezi dětmi ve třídě, mezi učiteli a žáky a žáky a jejich obcí.
Cílem projektu je usnadnit dětem jejich zapojení do veřejného života, vést je k ekologickému myšlení a jednání, vlastní zodpovědnosti, sebedůvěře, toleranci, ke spolupráci a získání dovednosti vybírat si informace a pracovat s nimi.
Pod vedením dvou zkušených lektorů z Velké Británie se 24 učitelů z 11 základních škol okresu Vsetín zúčastnilo v říjnu 2000 semináře, na kterém se aktivně seznámili s principy trvale udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Připravili a naplánovali vlastní projekty. V průběhu následujících 5 měsíců budou pracovat s dětmi na svých školách. Výstupem budou jejich přípravy a dokumentace z práce s dětmi i spolupráce s rodiči a obcí. Projekt bude vyhodnocen na semináři v březnu 2001. Všechny materiály, a zejména použité metody se stanou základem pro obecnější metodiku, která bude v druhé polovině příštího roku poskytnuta zájemcům z jiných škol okresu Vsetín i škol z jiných okresů.


Spolupráce

Do projektu jsou od počátku zapojeni členové sdružení Ledňáček a pracovníci ALCEDA, kteří využívají kontaktů na neziskové organizace ve městě, radnici, podnikatelské subjekty apod. Jedná se o velmi prospěšný typ mezisektorové spolupráce - společná organizace akcí, výměna informací a zkušeností. Ke kulatým stolům jsou zváni zástupci většiny neziskových organizací města, zástupci zastupitelstva, radnice, Dětského parlamentu, podnikatelé, známé osobnosti apod. Zápisy jsou zasílány na cca 50 adres, např. Technické služby Vsetín, ZŠ Luh a KPDM Luhák, Junák Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dům kultury Vsetín, OHS Vsetín, TJ Slovan, Block studio Vsetín, Centrum pro zdravotně postiženou mládež, Krizové centrum a Linka důvěry, OkÚ, odbor péče o rodinu, Reklamní zpravodaj ANNA, ATOM Vsetín, obč. sdružení Jasénka, OVM Vsetín, Horní sbor evang. církve, Úřad práce Vsetín, Městská policie, ZvŠ Vsetín, MŠ Luh, ČSAD Vsetín, a.s., ZO STA Vsetín, SONS, Sdružení zdravotně postižených, Policie ČR Vsetín, hvězdárna a další. Do projektu „Škola - místo k životu“ je zapojeno 24 učitelů z 11 základních škol okresu Vsetín.


Slabé stránky


Co je příjemné


Co se daří


Financování

Rok 1999 - rozpočet města Vsetín, Nadace VIA, MŽP ČR (otevřený projekt Pavučiny a ČSOP), sponzorské dary. Rok 2000 - rozpočet města Vsetín, NROS, Britská rada v Praze (Škola - místo k životu), MŽP ČR (otevřený projekt Pavučiny a ČSOP, akce pro veřejnost, kulaté stoly, Dětský parlament atd.).


Politická podpora projektu

Projekt byl přijat zastupitelstvem města Vsetín 27. dubna 1999. Město Vsetín se oficiálně přihlásilo k MA 21. Principy trvale udržitelného rozvoje a MA 21 jsou zapracovávány do dokumentů a plánů města i mikroregionu. Město Vsetín je členem mezinárodní organizace ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiatives).


Souvislosti

Město Vsetín přijalo Strategický plán rozvoje města v r. 1998, ve kterém jsou zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje. V roce 2000 byl přijat Integrovaný projekt pro rozvoj mikroregionu. V rámci aktivit souvisejících s místní Agendou 21, která se dá chápat jako součást či doplněk Strategického plánu rozvoje města, se připravuje vydání sborníku s výstupy ze všech kulatých stolů, jako podklad pro akční plán rozvoje města Vsetín po roce 2000. Projekt se snaží veřejnosti přiblížit Strategický plán rozvoje města, Integrovaný projekt pro rozvoj mikroregionu a programy rozvoje kraje (PRK). Projekt MA 21 je součástí procesu, staví na všem dobrém, co již bylo vytvořeno, a svou dlouhodobou, soustavnou činností se snaží zapracovat principy trvale udržitelného rozvoje do programů a projektů radnice.


Co se bude dít dál - vize projektu


Nositel projektu

Sdružení pro výchovu a vzdělávání Ledňáček Jiráskova 419, 755 01 Vsetín Iva Šobáňová, Simona Hajdová, tel.: (0657/617752, 619697) ALCEDO - dům Jiráskova 419, 755 01 Vsetín Mgr. Iva Hlinská (tel.: 0657/614228, 617704), Mgr. Pavel Bartoň (tel.: 0657/617752) Město Vsetín Svárov 1080, 755 01 Vsetín Ing. Jaromír Kudlík, zástupce starosty předseda mikroregionu Vsetínsko (tel.: 0657/691111, 691517)


Místo

Vsetín, mikroregion Vsetínsko (zahrnuje 35 obcí)


Co je nového?