Ekoporadenství v praktických příkladech

Nacházíte se na stránce Sítě ekologických poraden STEP se zpracovanými příklady dobré praxe, které řešily členské ekoporadny v uplynulých létech. Původně byly příklady uveřejněny v tištěné podobě v publikaci Ekoporadenství v praktických příkladech. Pro snazší dostupnost a aktualizaci Vám nyní předkládáme upravenou elektronickou verzi s rozšířením o nové příklady.

Seznam:

1. HAVAROVANÁ SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZĎÁTKY
Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky měla patřit k nejmodernějším svého druhu ve střední Evropě. Již rok po kolaudaci zde došlo k havárii.

2. KRONOSPAN – Výroba dřevotřískových a OSB desek, Kronospan CR, Kronospan OSB
Firma Kronospan několikanásobně překračovala emisní limity, i když veřejnost ujišťovala o čistotě svých emisí. U obyvatel se objevily zdravotní problémy.

3. ÚČAST ČSOP VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH V OKRESE BENEŠOV
Dlouholetá zkušenost v zastupování poškozených občanů ve správních řízeních vedla k vydání dvou publikací.

4. MAPA ZAJÍMAVOSTI BÍLÝCH KARPAT S PRAVIDLY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
V oblasti CHKO Bílé Karpaty se množily stížnosti na chování návštěvníků. Vznikl tištěný materiál s doporučenými pravidly chování v CHKO, který aktivoval další kroky.

5. ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V UHERSKÉM HRADIŠTI
Městský úřad se obrátil na ekoporadnu s žádostí o pomoc při zavádění principů zeleného úřadování. Profesionalita poradců a aktivní spolupráce veřejné správy vedla až k ocenění.

6. ATLAS ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Mapování energetických zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie vedlo k vydání publikací. Pro snazší aktualizaci následovala elektronická verze.

7. OCELÁRNA MITTAL
Ocelárna ArcelorMittal je významný znečišťovatel na Ostravsku. Nespokojenost se stavem vedla ke vzniku Aliance, která souběžně koordinovala informační kampaň a zajišťovala odborné podklady.

8. ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI
Vzrůstající zájem o informace k územnímu plánování vedl k systematizaci odpovědí ekoporadny. Došlo k vydání informačních publikací a následným aktivitám.

9. HLINÍK – ZBYTEČNÝ ODPAD
V Brně nebyl řešen sběr hliníkového odpadu. Na základě argumentů a informací Statutární město Brno umístilo nádoby na hliníkový odpad ve sběrných dvorech.

10. ROZVOJ TRHU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ
Spotřebitelé hledali alternativu k „hypermarketovému“ zboží. Potřeba nabídky jiných možností odstartovala čtyřletý seriál projektů.

11. TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN – celorepubliková osvětová kampaň
Ekoporadna se zapojila do mezinárodní kampaně s cílem propagace dětských plen, šetrných k životnímu prostředí. Pilotní projekt odstartoval dlouholetou činnost poradny.

12. SKUTEČ – PARK NEBO SUPREMARKET
V obci Skuteč měl být vybudován nový supermarket na místě se zelení a hřištěm. Místní obyvatelé nesouhlasili se záměrem radnice. Došlo k několikaletým soudním přím.

13. STEZKA ZDRAVÍ V ŽEBĚTÍNĚ
Klientka se obrátila na poradnu s žádostí o pomoc při budování naučné stezky. Dle domluvy ekoporadna poskytla know-how, které získala při vlastních aktivitách.

14. ÚZEMNÍ PLÁN BRNA
V územním plánu bylo zamýšleno zrušit zahrádkářské kolonie. Poradna převzala za případ částečnou zodpovědnost v okamžiku, kdy zprostředkování, ani invence klientů nevedl k úspěchu.

15. METODICKÉ VEDENÍ – SLATINKA
Občanské sdružení Slatinka oslovilo ekoporadnu s prosbou o pomoc při založení nové poradny. Několikadenní stáž a metodická podpora vedly k úspěšné realizaci záměru.

16. NESPALUJTE VŠE, CO HOŘÍ
Problém se spalováním odpadu v domácích topeništích vedlo k průzkumu legislativního rámce, který uspokojivě neřešil ani prevenci ani sankce. Poradna zvolila podporu prevence.

17. NEBOJTE SE HADŮ
Na poradnu se obrátil klient mapující výskyt hadů v CHKO s prosbou o pomoc při osvětě mezi místními obyvateli. Při řešení byl kladen důraz na aktivní přístup klienta.

18. PODPORA BIODIERZITY V ZAHRADÁCH
Analýzou dotazů občanů na ochranu zvířat byly vytipovány témata k osvětě veřejnosti. Došlo k vydání sady informačních letáků.

19. PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE! PLUS
Narůstající počet dotazů z celého Olomouckého kraje vedlo k založení sítě ekoporaden s cílem podpořit vznik nových poraden ve vytipovaných městech a obcích.

20. OBNOVA ZELENĚ DUŠEJOV
V reakci na kácení alejí podél silnic nabídla poradna spolupráci obcím se zpracováním návrhu zeleně a s vedením projektu k jeho financování. K realizaci došlo v obci Dušejov.

21. DOBRÁ RADA – ŠETRNÁ DOMÁCNOST
Edice brožurek k šetrnému chování v domácnosti zaujala dramaturgii České televize Brno. Došlo k jednání na jehož základě bylo odvysíláno 8 živých pořadů.

22. ŽIŽKOVO POLE – JAK ZACHRÁNIT ALEJ PŘED POKÁCENÍM
Záchrana aleje u Žižkova Pole na Vysočině se podařila zejména díky zapojení širokého spektra partnerů. Téměř stoletá alej byla označena signální barvou.

23. EKOROZHLEDNA - ZÁKLADNÍ ORIENTACE A PRAKTICKÉ TIPY PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOTNÍ STYL
Ekoporadna umožnila klientům získat ucelený rozhled v tématech udržitelného životního stylu a najít si svůj přístup a orientaci pro každodenní život.

24. PROTIHLUKOVÝ KOMPAS
Edice brožurek k šetrnému chování v domácnosti zaujala dramaturgii České televize Brno. Došlo k jednání na jehož základě bylo odvysíláno 8 živých pořadů.

25. PUSŤME SI DOMŮ DEŠŤOVOU VODU – JEZÍRKO V KOJETÍNĚ
Projekt formou ekovýchovy, osvěty a poradenství přiblížil občanům úlohu vody v krajině a hospodaření s dešťovou vodou.

26. NAPLÁNUJTE SI SVÉ BRNO
Při zpracovávání konceptu územního plánu v Brně sehrála významnou roli i ekoporadna, které se podařilo výrazně zvýšit zájem o dokument u široké veřejnosti.

27. NÁKUPNÍ TAŠKA ODPOVĚDNÉHO SPOTŘEBITELE
Díky pečlivé a systematické práci se podařilo výrazně zlepšit dostupnost informací o možnostech a místech nákupu biopotravin v regionu. Byl vydán i tištěný „Rádce“.

28. NATOČTE SI KOHOUTKOVOU
Použitím „nových médií“ byla atraktivním způsobem vyslána zpráva širokému spektru osob o výhodách pití vody z kohoutku na úkor tzv. balené vody.

29. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCÍ A MĚST OKRESU BENEŠOV
Uvědomělé rozhodování radnic při rozvojových aktivitách bylo výsledkem dlouhodobého monitoringu regionu a realizací vzdělávacího cyklu.


V rámci projektu Poradenství - metody, příklady, certifikace finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí byly zpracovány příklady 1 - 21.

Nové příklady 22 - 29 byly vytvořeny s podporou Ministerstva životního prostředí v rámci projektu EKOporadenství - jednotné metody, rozmanité příklady. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


sfzp mzp