Spolupráce s MŽP

Účast STEP na projektech a zakázkách podpořených Ministerstvem životního prostředí:

2012

Smlouva o dílo č.120440

• Předmět a umístění projektu: 
odborně a organizačně zajistit projekt spolupráce ČR a Valonska s názvem Podpora ekoporadenství v ČR prostřednictvím vzdělávání. 
• Výsledky projektu:

 • Zajištění stáže ve Valonsku
 • Realizace stáže pro ekoporadce z ČR ve Valonsku
 • Dva moduly vzdělávání ekoporadců
 • Studijní materiálypro účastníky modulů
 • Pilotní ověření systému vzdělávání u ekoporadců

• Role STEP v projektu: nositel projektu

 

2011

Smlouva o dílo č. S/3/ZH/340/11

• Předmět a umístění projektu:
odborně a organizačně zajistit projekt spolupráce ČR a Valonska s názvem Podpora ekoporadenství v ČR prostřednictvím vzdělávání.
• Výsledky projektu:

 • Zpráva o realizaci stáže expertů z ČR ve Valonsku
 • Program stáže
 • Dva moduly vzdělávání ekoporadců
 • Návrh na uplatnění získaných zkušeností v podmínkách ČR

• Role STEP v projektu: nositel projektu

2009

Environmentální poradenství - Výkaznický Informační Systém EP-VIS

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit otevřený výkaznický informační systém EP-VIS (Environmentální poradenství - Výkaznický Informační Systém), který bude založen na bázi webových služeb. Systém bude určen pro environmentální poradny a bude sloužit k evidenci jednotlivých případů, dotazů i dlouhodobějších kauz. Systém bude současně umět vyhledávat a sumarizovat data na bázi klíčových slov a dalších číselníků.

Výstupy projektu:

 • Aplikace (informační systém) bude majetkem MŽP a bude bezplatně dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče.
 • Zpráva o výsledcích testování a ověřování databázového systému

2008

Smlouva č. S/23/MN/340/08

 • Předmět a umístění projektu:
  odborně a organizačně zajistit projekt spolupráce ČR a Valonska s názvem Podpora environmentálního poradenství v České republice v roce 2008.
 • Výsledky projektu:
  • Zpráva o pobytu pracovníků IEC v ČR - program návštěvy
  • Zpráva o realizaci stáže expertů z ČR ve Valonsku
  • Současná situace na trhu práce v ČR ve vztahu k projektu - stručná zpráva
  • Identifikace cílových skupin pro vzdělávání s využitím know-how IEC - stručná zpráva
  • Kurikulum vzdělávání pro ekoporadce - návrh struktury
 • Role STEP v projektu: nositel projektu


  Smlouva č. S17/KR/340/08/E

 • Obsah:
  • Cílené postupné budování a rozvíjení funkčního systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb veřejného zájmu v každém kraji a regionu; Podpora realizace vzdělávacích programů pro environmentální poradce různých oborů a specializací zaměřenou na oblast životního prostředí- Podpora aktivního zapojování ekologických poradců a poraden do aktualizace a realizace krajských (popř. i místních) koncepcí EVVO pro oblast EP ve smyslu budoucího osamostatnění EP
  • Zajištění související datové a informační podpory pro vyhodnocování účinnosti krajských systémů EVVO pro oblast EP jako služby ve veřejném zájmu
  • Průběžná identifikace tzv. bílých míst dostupnosti služeb veřejného zájmu environmentálních poraden nebo poradců NNO v rámci ČR
  • Zajištění systematické metodické podpory a vzdělávání ekologických poradců NNO v oblasti poskytování služeb (zohledňující existující nástroje a kritéria)
  • Podpora programů napomáhajících uvádění přijatých koncepcí, politik, zákonů a nástrojů do praxe
  • Podpora zavádění systému EMAS v MSP, na úřadech veřejné správy a v jiných státních nebo neziskových organizacích a institucích
  • Podpora realizace environmentálních vzdělávacích rekvalifikačních programů pro management a odborné pracovníky (zejména úřady a instituce státní správy a pro MSP). Konečná formulace měřitelných a ověřitelných standardů pro poradenské služby (včetně etického kodexu poradce)
  • Dopracování procesu certifikace environmentálních poradců a environmentálních poraden jako služby ve veřejném zájmu vycházející.
  • Zapojování sítě ekologických poraden, asociací aj. subjektů poradenských organizací do mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností (např. formou výměnných stáží a vzdělávacích programů odborných poradců a managementu, vzájemné prezentace poradenských projektů a aktivit)
 • Výstupy:
  • Zajištění poradenských služeb pro konečné cílové skupiny v rámci celé ČR
  • Katalog vzdělávacích programů
  • Seminář k Rozvojovému programu EP
  • Vyhodnocování účinnosti krajských systému EVVO pro oblast EP - příručka
  • Setkání platforem
  • Databáze poradců
  • Identifikace bílých míst
  • Seminář Legislativní minimum pro env. poradce
  • Seminář a trénink - Komunikační a prezentační dovednosti
  • Vytvoření internetové verze testu odborných znalostí pro ekoporadce
  • Propagace stávajících webových nástrojů pro poradce
  • Účast v pracovních skupinách
  • Kulatý stůl „Výměna zkušeností z realizace projektu Compass+"
  • Kurz: „Legislativa v kostce pro živnostníky"
  • Kurz „REACH pro MSP"
  • Kurz „Ekologická újma - novinka pro podnikatele"
  • Seminář „Novostavby a rekonstrukce veřejných budov v pasivním a nízkoenergetickém standardu"
  • Specializované poradenství pro udržitelnou spotřebu ve veřejné správě
  • Videošoty, umístěné na webu a youtube.
  • Standardy pro poradenské služby a etický kodex
  • Certifikace
  • Aktivity v rámci asociace Eco-Counselling Europe
  • Stáž pro poradce ze Slovenska a Maďarska
  • Spolupráce s ukrajinskými NNO
  • Evropské setkání k udržitelné spotřebě a výrobě

2007

Smlouva č. HS 9/340/07/E

 • Výstupy:
  • vytvoření základního vzdělávacího programu pro ekoporadce
  • metodická a odborná podpora envi-poradenských služeb, tj. rozšíření manuálu pro ekoporadce
  • mezinárodní spolupráce environmentálních (ekologických) poraden ČR s mezinárodními sítěmi environmentálních poraden v Evropě

2006

Smlouva č. HS 24/130/06/E

 • Obsah:
  • získání informací a znalostí o současném stavu environmentálního poradenství v zemích EU, Norsku a Švýcarsku v souvislosti s relevantními mezinárodními dohodami a smlouvami v prostoru EU
  • plnění Akčního plánu SP EVVO ČR na léta 2004 - 2006
 • Výstupy projektu:
  • Studie Environmentální poradenství v členských zemích EU, Norsku a Švýcarsku
  • Studie Stav technicko-materiálních a prostorových podmínek environmentálních poraden NNO (investičního charakteru), především v síti STEP, PRO-Bio a jiných environmentálních poradenských sítí NNO v ČR, spolupracujících s resortem životního prostředí

2005

Smlouva č. HS 31/130/05/E