Dárce: Ministerstvo životního prostředí

Role STEP: nositel projektu

Obsah:
Cílem projektu je ukázat, jak se může pojem „udržitelný rozvoj" promítnout do každodenního života člověka, propagovat tento přístup na konkrétních příkladech a běžných situacích, zaujmout a motivovat k následování předkládaných možností. Projekt se cíleně zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a detailněji pak míří na udržitelnou spotřebu ve veřejném sektoru.
Výdaje českých ministerstev za ekologicky šetrné výrobky dosáhly v roce 2008 částky 193,8 miliónů Kč (v roce 2007 to bylo jen 166,8 miliónů Kč). Podíl nákupů environmentálně šetrných výrobků například u kancelářských papírenských výrobků představoval 44,7% z celkových nákupů všech výrobků této kategorie, u kancelářského nábytku 55,06%, kancelářské elektroniky 75,96%, u mycích a čistících prostředků 36,95%,.... Celkový podíl nákupů výrobků označených jako Ešv činil 59,33%.
Kromě nákupu vhodných produktů je důležité i jejich následné vhodné používání. Provozní opatření směřující k udržitelnějším modelům jsou obvykle ekonomicky velmi výhodná, ale jejich účinné zavedení je závislé na vůli zaměstnanců je dodržovat a na jejich ochotě přistoupit na změny v chování. Proto je důležitá jejich motivace a propagace vhodných možností.
Projekt umožní jednak doplnit stávající materiály o informace týkající se aspektů sociálních, etických (větší pozornost je totiž věnována doposud aspektům ekonomickým a environmentálním). Druhým směrem je pak větší zviditelnění a propagace tohoto přístupu formami, které jsou zajímavé, nové anebo které se v předchozích projektech dobře osvědčily.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

  • Úvodní workshop
  • Informační listy
  • Informační DVD
  • Prezentace všech výstupů

Výstupy projektu:

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.