Dárce: Ministerstvo životního prostředí

Role STEP: Nositel projektu

Obsah:
Projekt si klade za cíl přispět k rozvíjení funkčního systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb. Konkrétně se projekt zaměřuje na úspěšné zavedení pravidel certifikace ekoporaden do jejich praxe tím, že dojde ke sjednocení pohledu na nastavená kritéria pro certifikaci a financování ekoporaden. Nedílnou součástí a cílem projektu je i podpora odborné diskuse a spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a také zviditelnění poradenství a jeho metod.
Z dlouhodobé perspektivy realizace projektu přispěje ke kvalitnějším poradenským službám poskytovaným neziskovými organizacemi.
Hlavím přínosem projektu je posílení jednotného konsensuálního vnímání pravidel a kritérií pro poskytování ekoporadenství a návazně i způsobů evidence dotazů a kauz v systému EP VIS.

Řešení projektu omezí situace, kdy jsou diskvalifikovány a znevýhodněny organizace, které až příliš přísně a úzkostlivě přistupují k plnění a pojetí požadavků, a na druhé straně systémem „procházejí" poradny, které přijaly velmi benevolentní výklad těchto požadavků.
Dalším a neméně významným přínosem projektu je lepší přijetí norem a pravidel stanovených MŽP poradnami, pokud jsou s nimi průběžně tato pravidla diskutována a závěry diskusí jsou promítnuty do relevantních dokumentů.
Přínosem projektu je i podpora spolupráce mezi poradnami. Současně nastavený systém podpory regionálních poradenských sítí by mohl vést k rozvoji izolovaných regionálních poradenských „ostrovů". Projekt dává příležitost pro výměnu zkušeností a sjednocení mezi těmito sítěmi i mezi individuálními poradnami.


Hlavními aktivitami projektu jsou:
Odborný workshop
Metodické listy
Publikace EKOporadenství
Ekoporadenství v praktických příkladech
Prezentace všech výstupů projektu