Dárce: Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Role STEP: Nositel projektu

Obsah:
Aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávací, metodickou a informační podporu pro poskytovatele poradenství (stávající i potencionální) v regionu Moravskoslezského kraje i na prezentaci ekoporadenství jako takového vůči důležitým regionálním partnerům. STEP využije své know-how a zkušenosti členů z různých míst republiky a vloží je do rozvoje poradenství v regionu. Naváže i na předchozí zkušenosti s „rekvalifikačními" kurzy pro ekoporadce, které v uplynulých letech na území kraje realizovala. Projekt bude reflektovat a připraví se na očekávané změny dané aktuálním vývojem poradenství na národní úrovni (zejména vznik systému certifikace poraden na úrovni MŽP). Z interního pohledu bude reagovat na personální změny uvnitř organizace a stabilizovat své aktivity. Rozvoj aktivit organizace v regionu MSK, kde má sídlo pobočka s výkonnými pracovníky STEP, je jednou z možných příležitostí. Hlavním cílem projektu tedy je rozvoj poradenství prostřednictvím přenosu know-how STEP a jejích členů do regionu MSK.

Cílovou skupinu projektu můžeme rozdělit do dvou podskupin. První z nich jsou ekoporadci a ekoporadkyně - účastníci vzdělávání. Naši snahou bude postihnout diverzifikovanou skupinu. Bude se jednat jednak o ekoporadce, kteří se už v nějaké organizaci věnují této profesi a potřebují si zvýšit svou kvalifikaci. Dále pak půjde o nezaměstnané, jejich profesní zkušenosti nebo vzdělání se vztahuje k ochraně životního prostředí nebo podobným tématům. Druhou cílovou podskupinou projektu jsou regionální partneři, kteří jsou v nějaké interakci s výše uvedenou cílovou skupinou účastníků.

Hlavními aktivitami projektu jsou:
Nový program - Regionální program vzdělávání ekoporadce v MSK
Dokument - Strategie regionálních aktivit STEP
Tvorba vzdělávacích modulů
Pilotní ověření vzdělávání
Realizace výstavy příkladů dobré praxe
Zvyšování kapacit pracovníků STEP
Prezentace všech výstupů projektu

 

Logo BG na web

                 www.swiss-contribution.cz                                                       www.nadacepartnerstvi.cz