PARK NA FIFEJDÁCH - MÍSTO K ŽIVOTU


Oblast

Veřejná prostranství.


Historie

Posláním sdružení Vita je obnovit citlivost místního společenství k otázkám životního prostředí a v širším slova smyslu překonávání lidské lhostejnosti vůbec. Vita staví na ekologických základech, avšak vnímá je šířeji - jako vztah člověka k okolí. Zkušenosti totiž ukázaly, že ryze ekologická témata zájem širší veřejnosti nebudila, naopak pojetí ekologie, vnímané jako citlivý vztah k okolí, lze s účastí veřejnosti úspěšně kultivovat a rozvíjet. Předpokladem je hlubší vztah k místu, kde žijeme, který může přinést odpovědi na otázky, jak životnímu prostředí prospívat, nebo alespoň neškodit. Podmínkou vytváření takového vztahu je však zájem, a ten je možné vzbudit jen tam, kde se něco děje, kde mají lidé možnost se setkávat a společně tvořit. Východisky pro přípravu projektu Parku na Fifejdách byly praktické zkušenosti Vity s některými předchozími projekty. Mezi ně patřil například ověřovací projekt vnášení zeleně do měst (zelené střechy, atria, předzahrádky, popínavá zeleň), metoda akčního plánování přenesená z USA a Velké Británie: „územní“ plánování se zapojením veřejnosti, a dále metoda Ronalda Seegra z Výzkumného ústavu herních prostor v Německu, specializujícího se na stavby přírodních zahrad mateřských škol společně s rodiči, učiteli a dobrovolníky. Inspiraci čerpala Vita také z programu CELP (Central European Linkage Program) z amerického Pittsburghu.


Popis projektu

Projekt počítal se spoluprací místních obyvatel, kteří se mohli účastnit stavby sídlištního parku od jeho plánování, přes připomínkové řízení až k samotné stavbě a jeho následnému využití, přičemž mírou zapojení obyvatel byl projekt zcela ojedinělý. Samotné realizaci předcházela jednání s cílem vyhledat realizační partnery (zahradní architekty, výtvarníka, pedagogy, úředníky ap.) a zajistit financování projektu. Prostřednictvím dětí základní a ma teřské školy rozeslala Vita osmi stům rodičů dopisy a anketní lístky. Více než 200 rodičů vepsalo svou představu o parku do anketních lístků, 60 lidí poskytlo Vitě svou adresu a vyjádřilo ochotu pomoct při stavbě. Realizaci předcházela tři velká setkání s místními občany. Širokou informační kampaní Vita vyzvala formou letáčků umístěných na vchodech, zastávkách MHD, sloupech veřejného osvětlení, v obchodech a ordinacích lékařů (informace proběhla také tiskem, rozhlasem a televizí) místní obyvatele k účasti na podzimním plánovacím víkendu.

Víkendu se zúčastnili občané sídliště Fifejdy II spolu s architekty, zástupci města Ostravy a novináři. Diskusi ve skupinách usnadňovaly facilitátorky, profesionální péči o děti zajistily učitelky a kuchařky mateřské školy, ve které víkend probíhal. Návrhy budoucího parku vytvořené účastníky během plánovacího víkendu posloužily posléze jako závazný podklad pro plány architektů. Nad jejich první verzí probíhalo druhé, lednové setkání s veřejností. Třetí setkání, určené obyvatelům nejbližšího okolí, se posléze zabývalo názory a náměty bezprostředních sousedů budoucího parku. V dubnu Vita uspořádala pro děti i dospělé ze sídliště Fifejdy program pod širým nebem s názvem „Vítání jara“, který zúčastněné informoval o současném stavu projektu a zval je k účasti na výstavbě parku. Koncem května Vita znovu oslovila obyvatele sídliště. Příprava a stavba parku probíhala v květnu a v červnu, úprav se účastnilo zhruba 300 obyvatel, přičemž každému dobrovolníkovi zapůjčila Vita nářadí a poskytla informace o pravidlech bezpečnosti práce. Dospělí i děti posléze pracovali pod vedením odborných vedoucích, k dispozici jim byly také podrobné návody k práci, které pro ně připravili architekti.

Na rovné travnaté ploše o rozloze cca 1 ha dobrovolníci vybudovali 8 umělých kopců, jejichž výška dosahuje 1,5 m, na jejich vrcholy a úbočí uložili pískovcové kvádry a vysadili 400 sazenic keřů a popínavých rostlin. Čtyři z těchto kopců odrnovali. Také nařezali, natřeli, v hloubce 60-80 cm zaklínovali a zasypali hlínou pět palisád, sestavili 4 kamenné lavice z pískovcových desek, vydláždili hlavní přístupovou cestu a tzv. náměstíčko, v jehož centru byl vztyčen kamenný kvádr. Součástí parku je také 200 m štěrkových chodníčků, pískoviště, hrací plocha s pískem, valouniště, jezírko a kamenné bludiště. Pro pohodlí návštěvníků bylo ze smrkových kulatin nařezáno, smontováno a natřeno 28 dřevěných laviček.

Po celou dobu stavby bylo zajištěno teplé a studené občerstvení a nápoje. V průběhu léta byla dodavatelsky zajištěna stavba přístřešku, pítka a zmlžovací sprchy. Stavby se opět účastnili dobrovolníci Vity a děti ze sídliště. Pracovníci Vity se bezplatně starali o úklid a údržbu parku v období od prázdnin do Vánoc. Od podzimu Vita připravuje v parku programy pod širým nebem pro děti i dospělou veřejnost (Slaměný den, Den stromů aj.). Park Vita předá jako dar Městu Ostravě.


Partneři


Silné stránky


Slabé stránky


Financování

Projekt byl a je financován z prostředků českých i zahraničních nadací (Heinz Endowments, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Fund Praha, Nadace Partnerství, C.S. Mott Foundation) a z prostředků Města Ostravy. Část materiálů a služeb byla zajištěna sponzorsky. Financování projektu zajistila Vita. Projektovaná cena stavby parku je 549 tisíc korun, předpokládaná hodnota parku 1-1,1 milionů korun.


Politická podpora projektu

Projekt byl podporován představiteli Města Ostravy. Primátor Města Ostravy převzal nad parkem záštitu a osobně se jeho stavby účastnil. Členy realizačního týmu byli i náměstek primátora pro životní prostředí a vedoucí kanceláře primátora. Město Ostrava informovalo o stavbě parku občany ve svém zpravodaji.


Souvislosti

Projekt Parku na Fifejdách je pilotním projektem programu Místo k životu a odráží všechny jeho rysy. Program vystihuje jeho motto: „Místo k životu není jenom místem, jehož podmínky, vnější vzhled a kvalita přináší lidem radost a pocit z dobrého života. Je to také místo, na jehož vzniku a tvorbě se mohou lidé přímo podílet... a také se na něm podílejí.“ Další projekty programu Místo k životu jsou zaměřeny například na úspory energie v rodinných domech, na podporu činnosti občanských pracovních skupin. Na základě zkušeností z akčního plánování se Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodl proces zopakovat při rekonstrukci školního hřiště. Vita je v kontaktu s pracovníky městských úřadů několika okolních měst, která zvažují využití zkušeností z akčního plánování. V současné době také probíhají jednání o možnosti realizovat další ostravský park - hřiště (v roce 2001).


Prvky udržitelnosti
Sociální:


Ekonomická:


Environmentální:


Nositel projektu

Vita - občanské sdružení Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava tel.: 069/6616155, e-mail: vitaova@ova.comp.cz, Internet: www.vitaova.cz kontaktní osoby: Zdeněk Jakubka, Věra Jakubková Vita je nezisková, nestátní organizace založená v Ostravě v roce 1991. Zabývá se environmentální osvětou, výchovou a vzděláváním, realizací partnerských projektů, podporuje rozvoj demokratických principů.


Místo

Ostrava, sídliště Fifejdy


Co je nového?